Tax:on – מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום 23 באוקטובר, 2022

טקסאון בע”מ ח.פ. 516180882 (“החברה“) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותיה. מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה (“מדיניות הפרטיות” או “המדיניות“). המדיניות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר על ידי המשתמש/ת (“המשתמש/ת“) וכן בנוגע למידע אישי שנאסף אודות משתמשים בעת שימושיהם השונים באתר ובשירותי החברה. מומלץ להקדיש זמן בכדי לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו.

1. כללי

1.1 החברה מעמידה לרשותכם ממשק אינטרנט המופעל דרך אתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://taxon.co.il  (“האתר“) כמפורט בתנאי השימוש של החברה באמצעותו ניתן להירשם לשירותי החברה (“שירותי החברה” או “השירותים“). 

1.2 מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של החברה הזמינים כאן (ביחד להלן: “תנאי השימוש“), המהווים יחד הסכם משפטי אחד ומחייב בין המשתמש/ת לבין החברה. להגדרות במדיניות הפרטיות, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת במפורש.

1.3 השירותים שניתנים על ידי החברה אינם מיועדים לשימוש צד שלישי והמשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי השימוש שיעשה באתר יהיה עבורו/ה בלבד, לרבות בן/בת הזוג ובכפוף להסכמתם. השירותים שניתנים על ידי החברה מוענקים בתחומי מדינת ישראל בלבד.

1.4 שירותי החברה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יש למסור פרטים שונים. על כן, הנך מצהיר/ה בזאת כי הפרטים האישיים אשר מסרת לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. 

1.5 מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש/ת כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצון והסכמת המשתמש/ת. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בשירותי החברה. המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, כי כל מידע שיימסר או יעודכן על ידו/ה , הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו עבור שימושו/ה האישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש בקשר לבן/בת הזוג הרשומים. 

1.6 רישום לשירותי החברה באתר, כולם או חלקם, מהווה הסכמה של המשתמש/ת לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (WHATSAPP\SMS) מהחברה, לרבות מסרי שירות (כגון: מסרונים ומסרים הקשורים לשירותים אותם מספקת החברה, עדכון בנוגע לשירותי החברה, לרבות שירותים נוספים, סטטוס פעילות המשתמש, קבלת התרעות שונות), ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי סעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. 

1.7 המשתמש/ת  רשאי/ת בכל עת, להודיע לחברה על רצונו/ה בהסרה מרשימת תפוצת מקבלי “דבר פרסומת” באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת “דבר הפרסומת” ו/או באמצעות פניה באתר האינטרנט. במקרה זה תימנע החברה משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד. החברה לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות ועל המבקש/ת להמנע מקבלת מסרי שירות לחדול מלעשות שימוש בשירותי החברה ולמחוק את המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).  

2. סוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה 

החברה אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס למשתמש/ת על מנת לספק את שירותי החברה. מידע זה כולל:

2.1 רישום לאתר: במסגרת ההרשמה המשתמש/ת נדרש/ת למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם מלא, מין, סטאטוס משפחתי, כתובת מייל, דרכי ההתקשרות, מספר טלפון, תעודת זהות, תאריך לידה, וכתובת. הסליקה והתשלום יעשו על ידי שירותי סליקה צד ג’ ועל כן פרטי האשראי או התשלומים אינם נשמרים במאגריה של החברה. ייתכן כי החברה תידרש לאמת את זהות המשתמש/ת בהתבסס על המידע שנמסר על-ידו/ה. בעת כל כניסה לאיזור האישי באתר, מקבל/ת המשתמש/ת קוד זיהוי חד פעמי, ובאחריותו/ה לשמור על סודיותו. אין המשתמש/ת רשאי/ת להעביר או לאפשר לאחר (למעט בן/בת הזוג) שימוש בפרטי ההתחברות ו/או בחשבון המשתמש. המשתמש/ת מתחייב/ת לדווח מידית לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון על מנת שהחברה תוכל לנקוט בצעדים המתאימים. המשתמש/ת לא רשאי/ת להעביר ו/או להמחות את הזכויות בחשבון לאחר.

2.2 נתונים סטטיסטיים/אנונימיים: בעת השימוש באתר ובשירותי החברה, נאסף מידע באופן אוטומטי בקשר לשימושים של המשתמש בשירותי החברה. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר את השירותים של החברה וללמד את החברה אודות המשתמשים, צרכיהם ושימושם. לפיכך, השימוש במידע כאמור ייעשה, ככלל על בסיס אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של החברה. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: ספק שירותי האינטרנט, כתובת ה-IP, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר ו/או שירותי החברה לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים ועוד. 

החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. המשתמש/ת רשאי/ת להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיו/ה, זאת באמצעות יצירת קשר עם החברה כפי שמפורט להלן.

2.3 כמו כן, לשם מתן השירותים ושיפורם וכן לצורכי אימות, החברה עשויה לקבל מצדדים שלישיים שונים המספקים שירותים עבור החברה מידע נוסף, ובכללו פרטים מזהים או שעשויים לזהות את המשתמש/ת, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו.

2.4 ככל והחברה מאפשרת מתן תשלומים באמצעות פלטפורמות החברה, היא תעמיד נותן שירותים מטעמה אשר יעמוד בסטנדרטים ובדרישות הדין לעניין השימוש בנתוני אשראי, אשר ייחשף למידע בקשר לתשלומים ויתפעל אותם בהתאם, ומבלי שהחברה תהא חשופה לנתונים אלה.

3. כיצד המידע נאסף?

3.1 החברה אוספת מידע ביחס למשתמשים, אשר יימסר ביוזמת המשתמש/ת ו/או ייאסף במהלך השימוש שיעשה בשירותי החברה, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לחברה כדלקמן:

3.1.1 מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו החופשי;

3.1.2 מידע המועבר לחברה באישור המשתמש/ת ובהתאם למסמכי הייצוג שנחתמו על ידו/ה, על-ידי צדדים שלישיים (כגון: מס הכנסה, ביטוח לאומי וגופים מוסדיים),

3.1.3 שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics), על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים. מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש או לצורך בחירה ביציאה מהשירות באמצעות opt-out נא ראו בכתובת: tools.google.com/dlpage/gaoptout/. צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב -Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google  ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie  ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

3.1.4 שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי “Cookies” (“עוגיות”) וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד), המכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותי החברה כאמור לעיל. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם את/ה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך בשירותים תהא מוגבלת במידה וקבצי ה-Cookies  ייחסמו או יימחקו על ידך. מידע נוסף בלינק: www.allaboutcookies.org.

4. מטרות השימוש במידע

לחברה מאגר מידע בו ישמר ויאובטח המידע אשר נאסף ואשר מפורט לעיל. החברה עושה שימוש במידע למטרות הבאות:

4.1 כדי לאפשר למשתמש/ת להשתמש בשירותי החברה, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים על-ידי החברה וכן ניהול ותפעול תקין של שירותי החברה כמו גם פתרון תקלות, לרבות אלו אשר התבקשו על-ידי המשתמש/ת; 

4.2 כדי לזהות את המשתמש/ת במהלך כניסות חוזרות לאזורים שונים באתר ואזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך מהמשתמש/ת הזנה מחודשת של פרטים;

4.3 כדי לשפר לפתח ולהתאים את השירותים לרבות העשרת השירותים והתכנים באתר ובכלל זה יצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את המשתמש/ת אישית;

4.4 ליצירת קשר עם המשתמש/ת כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות עדכון, אישור או יידוע של המשתמש/ת  בנושאים הקשורים לשירותים;

4.5 לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על-ידי החברה ואם על-ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;

4.6 לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו בסעיף ‏5 מטה;

4.7 כדי לשלוח אל המשתמש/ת מדי פעם, מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר למשתמש/ת, סקרים, מידע נוסף על שירותים נוספים (בין אם הניתן באמצעות החברה ובין אם באמצעות חברות קשורות, כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש), עלוני מידע, מידע פרסומי וכיו”ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אל המשתמש/ת באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת; מידע כזה ישוגר אל המשתמש/ת בהתאם להסכמה לכך בעת ההרשמה לשירות באתר. המשתמש/ת רשאי/ת לבחור שלא להצטרף לרשימת מקבלי “דבר פרסומת” באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת “דבר הפרסומת” ו/או באמצעות פניה באתר האינטרנט. במקרה זה תימנע החברה משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד. החברה לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות ועל המבקש/ת להמנע מקבלת מסרי שירות לחדול מלעשות שימוש בשירותי החברה ולמחוק את המשתמש בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו). מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982.

4.8 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

5. מסירת מידע לצדדים שלישים לרבות חברות קשורות 

5.1 לעולם לא נשתף מידע אישי אודות המשתמש/ת עם צדדים שלישיים, למעט:

5.1.1  על פי דרישה ו/או הסכמה של המשתמש/או כדי על מנת לספק שירותים למשתמש/ת. 

5.1.2  לשם מתן השירות באמצעות ו/או בסיוע צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי שירותים, ספקי אכסון מידע, רשויות המס, ספקי שירותי סליקה, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו’).

5.1.3  לחברות ולארגונים הקשורים לחברה או לחברות שהן חלק מקבוצת החברה, ובלבד שישתמשו במידע אודות המשתמש/ת רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ובכפוף לאמור בס’ 5.7. 

5.1.4  כאשר מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אחר שאינו מזהה את המשתמש/ת באופן אישי. 

5.1.5  במקרה בו המשתמש/ת הפר/ה את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בוצעו או היה ניסיון לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין או הנחייה של החברה.

5.1.6  במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).

5.1.7  בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש/ת ו/או מי מטעמו/ה לבין החברה ו/או מי מטעמה.

5.1.8  במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

5.1.9  במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במסמך מדיניות זה בקשר עם המידע.

5.2  כאמור לעיל, מובהר כי ידוע ומוסכם על ידי המשתמש/ת כי מידע אישי שיימסר על ידו/ה עשוי לעבור לנותני השירות השונים לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, והתחשבנות חודשית עבור השירותים השונים.

5.3  החברה לא תפגע בפרטיות המשתמש/ת ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש בשירות המצריך מסירת מידע לצדדים שלישיים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי ו/או אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש/ת ו/או לפגוע בפרטיות המשתמש/ת.

5.4  האתר עשוי להכיל תכנים של צד שלישי המופעלים על ידי משתמשים אחרים ו/או ספקים שונים. לחברה אין שליטה ו/או אחריות ו/או יכולת ו/או חבות לכל תכנים אלה של צדדים שלישיים המוצגים באתר. ככל והמשתמש/ת מצא/ה ו/או נחשפ/ה ו/או קיבל/ה תוכן הפוגע במשתמש/ת או במי מטעמו/ה, או תוכן העשוי להפר זכויות של צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני או זכות לפרטיות, על המשתמש/ת לפנות לחברה באמצעות הפרטים ליצירת קשר כמפורט בסעיף ‏9.

5.5  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי המופעלים על ידי ספקים שאינם קשורים לחברה או קישורים לעמודים חיצוניים כגון פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. לאחר הפניה דרך הקישור, לחברה אין שליטה על איסוף, אחסון או עיבוד של נתונים אישיים המועברים לצדדים שלישיים בעת לחיצה על הקישור (כגון כתובת ה-IP או כתובת האתר של הדף המכיל את הקישור). במקרה כזה, יחולו תנאי השימוש והפרטיות של אותו צד שלישי. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית מכל מין וסוג לפעילות או מדיניות אותם אתרי צד ג’ והמשתמש/ת נושא בכל האחריות כתוצאה מכך.

יודגש, כי הקישורים המובאים באתר המפנים לאתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין לחברה כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין לחברה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. המעבר לאתרים של צדדים שלישיים  דרך הקישורים באתר הוא על אחריות המשתמש/ת בלבד, ומוסכם כי לא יהיו כל טענות כלפי החברה בעניין זה. 

מובהר כי אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש/ת ו/או לרכושו/ה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צד ג’ בהם י/תבקר המשתמש/ת באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. 

5.6  לידיעת המשתמש/ת, כאשר אנו משתפים את המידע של המשתמש/ת עם צד שלישי בהסכמה ו/או לבקשתו/ה, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי.

5.7  לידיעת המשתמש/ת, החברה עשויה לשתף מידע עם חברות קשורות בהסתמך על הסכמת המשתמש/ת לקבלת השירותים. מטרת השיתוף היא לתת הצעות ערך למשתמש/ת מחברות קשורות, לרבות אך לא רק, בקשר לשיווק מוצרי ביטוח ופנסיה, בקשר לשירות יעוץ ומחזור משכנתאות ובקשר לשירותי השמה לא ישותף מידע עם צד שאינו קשור ולא יתקבלו ממנו פרסומות ו/או מידע שלא בהסכמת המשתמש/ת ושלא בהתאם לקבוע במדיניות זו.   

6. זכויות המשתמש/ת

6.1 המשתמש/ת רשאי/ת בכל עת לעיין במידע שמסר באופן אקטיבי ואף במידע אודות שירותי החברה אליהם נרשמ/ה, דרך האתר. כמו כן, ניתן אף לעדכן ו/או לשנות פרטים שונים (עדכון פרטים אישיים, דרכי התקשרות וכתובות ועוד) דרך האתר. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש/ת, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), כי אז המשתמש/ת זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו/ה יימחק ממאגר המידע (החברה עשויה לבקש מהמשתמש/ת אימות זהות לפני שתוכל לענות לפנייה כאמור). החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש/ת בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע/ה המשתמש/ת בקשר עם שירותי החברה או לצורך המשך אספקת שירותי החברה בעתיד יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש/ת בדיוור ישיר. 

6.2 מוסכם ומובהר כי ככל שלא תתבקש החברה על ידי המשתמש/ת למחוק את המידע הנאסף, החברה תשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק משירותי החברה, החברה מאפשרת לצדדים שלישיים גישה למידע אודות המשתמש/ת, על כן, המשתמש/ת מודע/ת ומאשר/ת בזאת כי, ייתכן ולמרות בקשת מחיקה כאמור לא תוכל החברה למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמ/ה המשתמש/ת  ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.

6.3 החברה שומרת את הזכות לדחות בקשות שאינן עומדות בקריטריונים הנדרשים למתן השירות כמפורט בתנאי השירות ו/או בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל.

7. הגבלת גיל

האתר מיועד למשתמשות ומשתמשים בגירים אשר מלאו להן/ם 18 שנים. 

8. אבטחת מידע ושמירת  מידע

8.1 המשתמש/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כי לא ייעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של החברה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי החברה בכל צורה שהיא.

8.2 ידוע למשתמש/ת וניתנת בזאת הסכמתו/ה לשמירת המידע ו/או עיבודו על-ידי צד שלישי ו/או עיבודו בענן צד שלישי (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט) אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המשתמש/ת ו/או משתמשת בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש/ת והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי החברה בענן מוצפנים ומאובטחים. 

8.3 החברה מטמיעה באתר החברה מערכות ונהלים לאבטחת מידע ונוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר החברה ולשרתיה, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים והמשתמש/ת מסכימ/ה כי אין ולא תהיה לו/לה כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר בכל אופן שהוא, מלא או חלקי. 

9. יצירת קשר

לכל בקשה או דרישה ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת info@taxon.co.il ואנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

10. עדכון המדיניות 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף בתוך 7 ימים מיום הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר החברה. המשך שימושך בשירותי החברה לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא מוסכם על ידך השינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, אנא הימנע/י מהמשך שימוש בשירותי החברה או פנה/י אלינו לסיוע. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותיך, אנו עשויים לנקוט באמצעים סבירים להביא שינויים אלו לידיעתך, בין אם באמצעות הודעה בולטת לעניין זה באתר החברה או באמצעות הודעת דוא”ל.