Tax:on – תנאי שימוש

עודכנו לאחרונה ביום 23 באוקטובר, 2022

1. תנאי שימוש – כללי 

1. אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר“) מופעל על-ידי טקסאון בע”מ ח.פ. 516180882 (להלן: “מפעילת האתר” או “החברה“). מסמך זה (להלן: “תנאי השימוש“) יפרט את תנאי ההתקשרות עם החברה ותנאי השימוש בשירותי החברה בקשר לאתר כמפורט להלן (“שירותי החברה” או “השירותים“) המהווים חוזה בין המשתמש/ת בשירותי החברה לבין החברה.

2. עם הרישום לשירותי החברה, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת הבנת והסכמת לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.

3. ניתן לפנות אל החברה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.

4. החברה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות, הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו), בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מראש.

5. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי שימוש אלו באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר. 

6. האמור בתנאי שימוש אלו בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים לחברה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.

7. בתנאי שימוש אלו, תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

• “תנאי שימוש” – הסכם זה שבין המשתמש/ת לבין החברה וכן מדיניות הפרטיות אליה מופנה המשתמש/ת במסגרת הסכם זה.

• “תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, עיצוב, אלמנטים גרפיים, שמות, שמות משתמש, שמות חברות, מספרי טלפון, כתובות, תיאורי שירות, תיאורי עסק, קבצי נתונים, קבצי קוד, גרפיקה, לוגואים, איורים, ומידע ו/או חומרים אחרים המתפרסמים, נוצרים, נאספים, מנוטרים, מסופקים או זמינים בדרך אחרת באמצעות שירותי החברה.

• “השירות” או “השירותים” – השירותים כוללים, בין היתר, בדיקת זכאות לקבלת החזרי מס לשכירים, פעולות נדרשות לצורך בדיקת הזכאות ו/או מימוש הזכאות בפועל, לרבות הכנת דוח, ובמקרים המתאימים, הגשה לרשויות המס של דוח אחד בלבד בגין כל שנת מס לפי בחירת המשתמש/ת, הכל בהתאם לתנאי שימוש אלו וכמוסכם על-ידי המשתמש/ת.

• “משתמש/ת” – מי שנרשמ/ה לאתר לצורך שימוש בשירותי החברה, בדיקה וקבלת החזר מס, בין אם באופן ישיר או באמצעות ובהסכמת בן/בת הזוג, או משתמש/ת הגולש/ת באתר החברה לצורך קבלת מידע ללא הרשמה.

• “דמי שימוש” – תשלום עבור דוח לכל שנת מס:

מסלול בשירות מלא 

• איסוף מידע מרשות המיסים וביטוח לאומי
• הכנת בקשה להחזר מס
• הגשת בקשה וייצוג מול הרשויות
• מעקב עד קבלת הכסף בחשבון הבנק
• שירות לקוחות ותמיכה אונליין

מסלול בהגשה עצמאית 

• איסוף מידע עצמאי מצד הלקוח
• הכנת בקשה להחזר מס
• ללא ייצוג מול הרשויות
• הגשה עצמאית לפקיד שומה
• שירות לקוחות ותמיכה אונליין

 

המחירון לשירות המלא:
 

גובה החזר המס

סוג דוח

מחיר

עד 3,000 ₪ (כולל שנת מס עם חוב)

דוח יחיד

150 ₪

עד 3,000 ₪ (כולל שנת מס עם חוב)

דוח זוגי

200 ₪

מ 3,001 ₪ ועד 10,000 ₪

דוח יחיד

250 ₪

מ 3,001 ₪ ועד 10,000 ₪

דוח זוגי

300 ₪

10,000 ₪ ואילך

דוח יחיד

800 ₪

10,000 ₪ ואילך

דוח זוגי

1,000 ₪

המחירון לשירות בהגשה עצמאית:

 

גובה החזר המס

סוג דוח

מחיר

עד 3,000 ₪ (כולל שנת מס עם חוב)

דוח יחיד

80 ₪

עד 3,000 ₪ (כולל שנת מס עם חוב)

דוח זוגי

120 ₪

מ 3,001 ₪ ועד 10,000 ₪

דוח יחיד

110 ₪

מ 3,001 ₪ ועד 10,000 ₪

דוח זוגי

160 ₪

10,000 ₪ ואילך

דוח יחיד

220 ₪

10,000 ₪ ואילך

דוח זוגי

320 ₪

• “שירותים קשורים אחרים” – שירותים נוספים לשירות כהגדרתם לעיל אשר יוענקו למשתמש/ת על ידי החברה או חברה קשורה לה וכוללים, בין היתר אך לא רק, שירותי שיווק מוצרי ביטוח ופנסיה, שירות יעוץ ומחזור משכנתאות ושירותי השמה.

• “האתר“- אתר האינטרנט של החברה בכתובת taxon.co.il. 

2. הסכמות המשתמש/ת עם ההצטרפות בעת הרישום לשירותי החברה באתר:

1. השימוש בשירותים באמצעות האתר נועד אך ורק לשימוש אישי לצורך קבלת שירותים מהחברה בקשר עם בדיקת זכאות לקבלת החזרי מס לזכאים וקבלתם בפועל.

2. השימוש באתר מוצע למשתמש/ת בכפוף להסכמה לכל האמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות. יודגש כי ככל שהמשתמש/ת פועל/ת בשם בן או בת הזוג,  יהא זה באחריות המשתמש/ת ליידוע וקבלת הסכמת בן/בת הזוג הן לעניין מסירת המידע והן בנוגע לשימוש בשירותי החברה.

3. האתר מוצע למשתמש/ת כפי שהוא (AS-IS), וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מעת לעת וללא הודעה מראש.

4. השימוש באתר ובשירותים מותר אך ורק למשתמשים שהינם בגירים על פי חוק, בעלי כשרות משפטית ואזרחות ישראלית המתגוררים בישראל באופן קבע בשנה הקודמת לרישום לאתר, בעלי תעודת זהות תקפה, חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראלי, רישיון נהיגה בתוקף או דרכון ישראלי בתוקף וכרטיס אשראי פעיל על שמם ו/או על שם בן/בת הזוג. 

5.  בנוסף לאמור לעיל, מתן השירותים מוגבל בהתאם לקריטריונים הבאים:

• החברה אינה מעניקה שירותים לעצמאים, לשכירים בעלי שליטה, למקבלי שכר ספורטאים, מרצים או סופרים, או למחויבי הגשה מכל סיבה שהיא, לרבות שכירים בעלי הכנסה שנתית של מעל כ- 650 אלף ש”ח, סוחרים באמצעות ברוקרים זרים, בעלי שליטה, תושבי קיבוץ שיתופי, ומקרים אחרים החייבים בהגשת דוח שנתי. 

• החברה אינה מגישה בקשה מתוקנת בגין אותה שנת מס, לשכירים שכבר הגישו בקשה להחזר מס.

• במקרה של פרידה, גירושין או התאלמנות – החברה תטפל בהחזרי המס החל מהשנה שלאחר מועד הפרידה, הגירושין או ההתאלמנות ועל המשתמש לקחת בחשבון כי עם הגשת דוחות להחזרי מס, בסמכות פקיד השומה  לדרוש הגשת דוחות גם עבור השנים של לפני מועד הפרידה, הגירושין או ההתאלמנות וכי החברה לא תוכל להעניק שירותים כאמור למשתמש ולא תוכל לסייע בהם למשתמש.

• נשואים: לידיעתכם, באפשרות החברה לייצג את שני בני הזוג הנשואים רק משנת הנישואין ואילך. אם תרצו להגיש בקשה להחזר מס עבור שנים שקדמו לשנת הנישואין, נוכל לייצג רק אחד מכם, ועבור השני נכין את הבקשה להחזר מס, להגשה עצמאית וללא ייצוג.

6. ככל שהמשתמש/ת (לרבות בן/בת הזוג) הורשע/ה בעבר ו/או מתנהלת לגביו/ה חקירה בקשר לעבירה פלילית הקשורה לשירות אשר החברה מעניקה ו/או הקשור לשירות בדרך כלשהי ו/או כל דיוני שומה וכדומה, על המשתמש/ת להודיע זאת מראש והשימוש בשירותי החברה מותנה באישור מראש ובכתב של החברה.

7. קבלת השירותים מהחברה כפופה לקבלת הסכמת המשתמש/ת לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה, כפי שמפורסם באתר מעת לעת. במידה המשתמש/ת יבקש להצטרף לשירותים קשורים אחרים, יהיה הדבר כרוך בקבלת הסכמתו המפורשת לאותו שירות. 

8. בעת הצטרפות לשירותי החברה, יראו במשתמש/ת, לרבות בן/בת הזוג, כמי שאישר/ה את האמור:

I. קרא/ה בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הבינ/ה ומסכימ/ה להם על כל סעיפיהם ולא תהיה לו/ה כל טענה כנגדם. בתוך כך, מסכימ/ה כי החברה ו/או צד שלישי יהיו רשאים לאסוף ו/או לאגור את הנתונים, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים קשורים אחרים על-ידי החברה ו/או חברות הקשורות לה. 

II. מסכימ/ה לקבלת עדכונים, פרסומים ומסרים שיווקיים [דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ו/או “דבר פרסומת” לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982] בכל אמצעי ההתקשרות שמסר/ה, לרבות דרך הדואר האלקטרוני והודעות טקסט לטלפון הנייד. המשתמש/ת רשאי/ת להורות על ביטול ההרשאה כאמור, במסגרת אמצעי התקשורת דרכו הגיע המסר אליו ו/או בפניה למוקד שירות הלקוחות של החברה.

III. מסכימ/ה להעברת הפרטים הנדרשים לצורך קבלת השירות ו/או חיוב בגין קבלת השירות. העברת פרטי אשראי, ככל שיידרשו, יועברו על סמך הסכמה מפורשת באותו מועד. 

IV. מובהר כי ניתוח המידע שיימסר על ידי המשתמש/ת ייעשה באמצעות תוכנה שבשימוש החברה. יודגש כי בכל מקרה בין אם ניתוח המידע ייעשה על ידי תוכנה ובין אם על ידי אדם, הוא יהיה בהתאם לדיני מדינת ישראל ופקודת מס הכנסה, מס שבח וכן כל חוק או פקודה רלוונטיים אחרים. 

9. הבדיקה נעשית על בסיס כל הנתונים שמסר/ה והעלה/תה המשתמש/ת והנתונים שהתקבלו על ידי המערכת באמצעות הייצוגים השונים, מביטוח לאומי ומס הכנסה. יחד עם זאת יתכנו מקרים בהם תוצאת החישוב של המערכת תהיה שונה מתוצאת החישוב של פקיד השומה וזאת כתוצאה ממידע חסר שהמשתמש/ת לא העביר/ה ו/או לא נקלט על ידי המערכת והמשתמש/ת אישר/ה את ביצוע הבדיקה על בסיס מידעים האלו. החברה לא תישא בכל אחריות לאישור המידעים האמורים.

10. ככל שהתוצאה תהיה שונה החברה תפעל כדלקמן:

I. במידה והבדיקה העלתה כי המשתמש/ת זכאי/ת להחזר מס ואולם לאחר בדיקת פקיד שומה עלה כי המשתמש/ת חייב/ת בתשלום מס למס הכנסה – יוחזרו דמי השימוש שנגבו בגין אותה שנת מס בלבד.

II. האמור לא יחול במקרה ובו נתוני המשתמש/ת לא היו מלאים, מדויקים ונכונים או שהיו שקריים.

III. במידה והחזר המס נמוך מההחזר שהמערכת חישבה – דמי השימוש יוותרו ללא שינוי.

IV. במידה והחזר המס גבוה מההחזר שהמערכת חישבה – דמי השימוש יוותרו ללא שינוי.

11. מובהר כי מתן הרשאת הייצוג לחברה תימשך ותהיה בתוקף כל עוד לא תבוטל על-ידי המשתמש/ת, וכי החברה רשאית, אך אינה מחויבת, לבטל את הרשאת הייצוג על דעת עצמה ולפי שיקול דעתה, בצירוף הודעה בעניין למשתמש/ת. עוד מובהר לעניין הייצוג מול ביטוח לאומי ומס הכנסה וככל שהבדיקה העלתה כי כל המשתמש/ת לא מתאים/מה למערכת החברה בשירות מלא, תבצע החברה ביטול ייצוג באופן יזום. 

12. המשתמש/ת נדרש/ת לעדכן את הדרכים ליצירת קשר, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני לצורך קבלת הודעות, מידע ועדכונים כמפורט בתנאי השימוש, ובאחריותו/ה לוודא כי הפרטים בחשבון מדויקים ועדכניים. ככל שמצא/ה המשתמש/ת כי הפרטים אינם מדויקים יש להודיע על כך לחברה ולוודא כי פרטים אלה תוקנו. 

13. עם קבלת פרטי ההתחברות לשירותי החברה, יהא זה באחריות המשתמש/ת לשמור את פרטי הזיהוי האישי במקום נסתר ומוגן וליידע את החברה באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה. כל שימוש אשר ייעשה בחשבון המשתמש/ת יהא באחריות המשתמש/ת בלבד, לרבות שימוש שאינו מורשה.

14. השירותים שניתנים על-ידי החברה אינם מיועדים לשימוש צד שלישי והמשתמש מצהיר ומתחייב כי השימוש שיעשה בפלטפורמות החברה יהיה עבורו בלבד, לרבות בן/בת הזוג ובכפוף להסכמה כאמור.  

3. אחריות המשתמש/ת 

על המשתמש תחול אחריות מלאה ולא יהיו לו כל טענות כלפי החברה, אשר לא תישא בכל אחריות, בגין כל המפורט להלן:

1. מתן מידע אמין ותקף לחברה, לרבות בקשר לפרטי ההתקשרות (לרבות כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ומספר הטלפון הסלולארי), ויידוע החברה באופן מידי על כל מסירת מידע שגוי ו/או שאינו עדכני לחברה ולתקנו. המשתמש/ת אחראי/ת לכל מידע המסופק על ידו/ה לאתר החברה, ונושא/ת באופן בלעדי בכל תביעה, תלונה ובעיה העולה מהמידע המסופק על ידו/ה. 

2. המשתמש/ת יהיה אחראי באופן בלעדי למסירת נתוני משתמש מלאים, מדויקים ונכונים, לנכונותם ולהתאמתם לצרכיו. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזאת כי המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא במידה ונתוני המשתמש לא יהיו מלאים, מדויקים ונכונים, או שיהיו שקריים, או במידה והטפסים לא ימולאו כראוי, ולכל השפעה של האמור על תוצאות השירותים, לרבות דחיה של בקשה להחזר מס ו/או דרישת חיוב כלפי המשתמש במס.

3. העלאת נתוני הבסיס המדויקים אשר על בסיסם ייערך החישוב. בנוסף, טעויות בניתוח שמקורן במשתמש/ת כגון טעות הקלדה ו/או העלאת חומרים באופן שגוי או לשדה שאינו נכון יהיו באחריות המשתמש/ת בלבד.

4. לא ייערכו בדיקת זכאות ו/או דוח להחזר מס עבור משתמש/ת ללא העברת כל המסמכים הנדרשים ו/או העברת מסמכים שגויים ו/או לא רלוונטיים ו/או בלתי שלמים. בנסיבות אלו, לא יהיו למשתמש/ת כל טענות בגין אי מתן השירותים כאמור.

5. באחריות המשתמש/ת לוודא כי הפרטים ליצירת קשר עדכניים ונכונים, וכי כי המכשיר ו/או חשבון הטלפון הנייד שברשותו/ה מסוגל לקבל מסרונים ו/או הודעות שונות מהחברה, לרבות תיבת הדוא”ל, כאשר באחריות המשתמש/ת להגדיר בהתאם את תיבת הדוא”ל על מנת למנוע קבלת הודעות מהחברה לתיבת דואר זבל. במידה והמכשיר הנייד ו/או תוכנית הסלולר אינם מאפשרים קבלת מסרונים (לרבות טלפונים ו/או תוכניות “כשרות”) או במקרים בהם קיימת בעיה אצל ספק השירותים הסלולאריים כגון בעיות ברשת הסלולארית, בעיית זיהוי מיקום, קליטת לוויינים, תקלות במכשיר, קבלת הודעות לתיבת דואר זבל ועוד לא יהיו למשתמש/ת טענות בנוגע לשירותים. 

6. המשתמש/ת אחראי/ת באופן בלעדי למסירת נתוני משתמש מלאים, מדויקים ונכונים, לנכונותם ולהתאמתם לצרכיו/ה. מבלי לגרוע מן האמור, מובהר בזאת כי המשתמש/ת אחראי/ת באופן בלעדי ומלא במידה ונתוני המשתמש/ת לא יהיו מלאים, מדויקים ונכונים, או שיהיו שקריים, או במידה והטפסים לא ימולאו כראוי, ולכל השפעה של האמור על תוצאות השירותים, לרבות דחיה של בקשה להחזר מס ו/או דרישת חיוב כלפי המשתמש/ת במס. יובהר, כי בקשת המשתמש/ת לעריכת בדיקת הזכאות להחזר מס תתבצע ללא עלות פעם אחת בלבד, וככל שמשתמש/ת מבקש/ת לערוך שינוי כלשהו בנתונים שהועברו לצורך הבדיקה, יידרש לפנות  לחברה בבקשה לבדיקה מתוקנת ובכפוף לתשלום ייעודי חד פעמי אשר ישולם מראש באמצעות כרטיס אשראי, בסך 50 ₪.  

7. המשתמש/ת מאשר/ת לחברה לשלוח, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על פי שיקולה הבלעדי, תזכורות להעברת מסמכים וחתימתם במייל, בהודעת טקסט ו/או מייל ו/או שיחה מהמוקד. במידה והמשתמש/ת לא משיב/ה ולא מעביר/ה מסמכים עד לחלוף המועד לפי דרישת החברה, יהא זה באחריות המשתמש/ת והחברה לא תידרש להשיב לה/לו כל סכום שנגבה בעד השירותים. 

8. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/לה וניתנת בזאת הסכמתו/ה כי המייצגים ומיופי הכח לצורך מתן השירותים בפני רשויות המס הם חולין קזצקר רואי חשבון: רו”ח גנאדי חולין מ.ר 500125068 ורו”ח מיכאל קזצקר מ.ר 500124806, ולצורך כך נדרשת חתימת המשתמש/ת על ייפוי כוח  ספציפי לטובת הפעילות אל מול רשויות המס.

9. המשתמש/ת אחראי/ת לפיצוי ו/או שיפוי את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב או כתוצאה מ: (א) שימוש באתר, בשירותים ו/או בדוחות; (ב) הפרת תנאי מתנאים אלו, ו/או הפרת החוק על ידי המשתמש/ת; (ג) נתוני המשתמש/ת, לרבות אם אינם נכונים, מלאים ומדויקים; ו/או (ד) ביצוע הזמנה על ידי המשתמש/ת.

10. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המשתמש/ת מתחייב/ת כי לא יישלח לצד ג’ דרך האתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג’ כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.

11. המשתמש/ת רשאי/ת לפנות לחברה בכתב ובכל עת לכתובת הדוא”ל info@taxon.co.il בבקשה להסרה מרשימת התפוצה למידע. יובהר כי מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש/ת באתר – יוסיף להישמר אצל החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות פרסומיות למשתמש/ת. 

4. אחריות החברה 

1. החברה אינה מתחייבת לתוצאות כלשהן מהרשמה לשירותי האתר, לרבות קבלת החזר מס בפועל, אשר ניתן בהתאם לכל דין רלוונטי. בדיקת הזכאות הינה הערכה בלבד, המבוססת על נתוני המשתמש/ת ונתונים שהתקבלו מרשות המיסים והביטוח הלאומי והחברה איננה מתחייבת כי גובה ההחזר הפוטנציאלי שיוערך על ידיה או שיירשם בסיכום הבדיקה יהיה שווה לגובה ההחזר שיתקבל בפועל בידי המשתמש/ת (אם בכלל).

2. החברה לא תהיה אחראית לשגיאות ו/או אי דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד המידע שמעלה המשתמש/ת לאתר ו/או מועברים לחברה מביטוח לאומי ו/או מס הכנסה, ו/או קליטת המידע ו/או בכל מקרה בו המשתמש/ת פעל/ה במקביל בעצמו/ה ו/או באמצעות גוף אחר מטעמו/ה אל מול רשויות המדינה לרבות רשות המיסים. המשתמש/ת מתחייב/ת להעביר לידי החברה כל מסמך ו/או התכתבות רלוונטית שתתקבל מכל גוף רלוונטי, לרבות רשות המיסים ו/או כל רשות אחרת בקשר לפעולות שלא באמצעות החברה. 

3. החברה לא תהיה אחראית למועד השבת סכום המס בפועל וכן במידה ופרטי החשבון שנמסרו לצורך השבת הכספים לא יהיו מעודכנים ונכונים.

4. יודגש, כי החברה אינה מומחה בעל רישיון, אינה מעניקה ייעוץ מקצועי ו/או משפטי על כל המשתמע מכך. בהמשך לאמור, יודגש כי המידע המפורסם באתר אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא. השימוש באתר ו/או בשירותים אינו תחליף לייעוץ עם מומחה או למידע הנמסר על ידי רשויות המס או כל גוף ציבורי אחר. 

5. יפוי הכוח לייצוג עליו חתמ/ה המשתמש/ת בעת ההרשמה לשירותים יחול עבור הייצוג  מול הרשויות למטרת הגשת דוח החזר מס בלבד, ולא מעבר לכך. 

6. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת שבתוך 30 ימי עסקים מרגע אישור ושליחת כל המסמכים והמידע הרלוונטיים בצורה תקינה, תישלח למשתמש/ת תשובה על גובה ההחזר לו זכאי/ת בגין כל שנה רלבנטית.

7. החברה רשאית לעבד ולעשות כל שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש/ת לצורך ביצוע פעילותה ובדיקת זכאות המשתמש/ת להחזר מס. המשתמש/ת מסכימ/ה, כי תוצרי מידע אלו עשויים לשמש לשליחת הצעות ע”י החברה ו/או חברות הקשורות לה, בנוגע למוצרים או שירותים נוספים דומים, אשר ייתכן ולמשתמש/ת יהיה בהם ענין או צורך, והכל בכפוף לזכויות המשתמש/ת וככל שלא יתקבל סירוב לאמור. 

8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר ייגרמו בשל שימוש אשר ייעשה על ידי המשתמש/ת שלא בהתאם לחוק. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות בשום מקרה כלפי המשתמש/ת ו/או מי מטעמו/ה בגין פעולה, התרשלות, נזק (ישיר או עקיף) מכל מין ו/או סוג וכן בגין אובדן מסחרי או אחר בקשר עם השימוש באתר ו/או במי מהשירותים אותם מעניקה החברה

9. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בשום מקרה, החבות המקסימאלית של החברה, בגין פיצויים או אובדן או נזקים הנובעים מתנאי השימוש אלו או קשורים אליהם, לרבות שימוש או אי-יכולת להשתמש באתר או בשירותים, לא תהיה גבוהה מהסכומים הכוללים שקיבלה בפועל החברה מהמשתמש/ת בגין שימוש באתר ו/או בשירותים, ואם סכום כזה לא נגבה, חבותה המקסימלית של החברה לאותו עניין לכל משתמש/ת לא תעלה על סך של 250 ₪ לכל מקרה.

10. החברה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר בכל דרך שהיא.

11. הגם שהחברה עושה כל שביכולתה על מנת שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באתר. לא יהיו כל טענות כנגד החברה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.

12. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים או מכל סיבה שהיא, לחסום או לעכב, בין היתר, גם שימוש לגיטימי באתר. 

13. ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות בחברה, ולא יהיו באחריותה, לרבות כל נזק אשר ייגרם מהאמור ככל שייגרם. 

14. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של החברה.

15. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות “האקרים”) או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה.

16. אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם י/תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

17. הגלישה באתר תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו/ה. לפיכך, לא תועלה כל טענה כלפי החברה, ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו”ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת החברה.

18. החברה רשאית לעדכן ולשנות את תעריפי השירות ו/או מבצעים ו/או ההטבות, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה. החברה תיידע את המשתמש/ת אך ורק בגין שירותים שתעריפיהם עלו ביחס לעלויות המפורטות באתר האינטרנט של החברה, ככל שאלו מפורטות, אך באחריות המשתמש/ת בלבד לוודא את עלות שירותי החברה בטרם אישורם ו/או הצטרפות אל מי מהם. 

5. קניין רוחני 

1. למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות לחברה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש/ת כל זכות שהיא.

2. ידוע למשתמש/ת ו/או ללקוח פוטנציאלי כי כל החומרים, המסמכים, העיצובים (כולל UX/UI), שורות הקוד, התחשיבים, התכתובות, הרישומים, התוכניות, האלגוריתמים, בין על גבי עותק קשיח ובין על גבי עותק אלקטרוני, וכן כל יצירה או תוצרת אחרת אשר ייוצרו ו/או יופקו על-ידי החברה או על ידי מי מטעמה במסגרת מתן השירותים, יהיו, החל ממועד יצירתן, בבעלות הבלעדית של החברה. למשתמש/ת  לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ביחס לבעלות החברה ביצירות כאמור.

3. כלל הסימנים מסחריים המופיעים במערכות החברה או בפלטפורמות אחרות של החברה כסימנים מסחריים של החברה, לרבות החברה (בכל צורה ואופן פונטיים, כתובים או משולבים מילה וגרפיקה, גרפיים או באותות אחרים), הינם סימנים מסחריים של החברה ו/או חברות קשורות. גרפיקה, סמלים, כותרות עמודים, צלמיות לחצנים, קובצי סקריפט ושמות שירותים הם סמלים מסחריים או תדמית מסחרית של החברה.  

4. אין להשתמש בסמלים המסחריים ובתדמית המסחרית של החברה בקשר לכל מוצר או שירות שאיננו של החברה, לרבות באופן אשר יכול ויגרום לבלבול בקרב המשתמשים והלקוחות הפוטנציאליים, או בכל אופן שימעיט או יעורר חוסר אמון בחברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלותה של החברה או של חברות קשורות אשר מופיעים באתר האינטרנט הם הקניין של בעליהם המתאימים, אשר עשויים להיות או שלא להיות מסונפים עם, בקשר עם, או ממומנים על ידי החברה או חברות הקשורות לה ונאסר על המשתמש/ת לעשות בהם שימוש. 

5. נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסט, מוזיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.

6. חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן. 

7. כל פלט ו/או קלט שייווצרו כתוצאה ממתן השירות יהיו שייכים לחברה והמשתמש/ת רשאי לעשות בהם שימוש אישי בלבד.

8. חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.

6. קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

1. באתר עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים כגון פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שהמשתמש/ת בוחר/ת ללחוץ על הקישור לאתרים אלו (להלן: “צד ג'”) יחולו  תנאי השימוש והפרטיות של אותו אתר /יישום/ של צד ג’. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית מכל מין וסוג לפעילות או מדיניות אותם אתרי צד ג’ והמשתמש/ת נושא בכל האחריות כתוצאה מכך.

2. יודגש, כי הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין לחברה כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין לחברה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. המעבר לאתרים של צדדים שלישיים  דרך הקישורים באתר הוא על אחריות המשתמש/ת בלבד, ומוסכם כי לא יהיו כל טענות כלפי החברה בעניין זה. 

3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל, עקב הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע באמור לעיל החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש/ת ו/או לרכושו/ה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים של צד ג’ בהם תבקר המשתמש/ת באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים. 

7. סליקה 

1. לצורך ביצוע הסליקה, יהא על המשתמש/ת למסור פרטים אישיים שלו/ה ושל בעל הכרטיס בהתאם לדרישות חברת האשראי. החברה אינה שומרת פרטי אשראי למעט 4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי, למטרת זיהוי בלבד. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת מעבר המשתמש/ת אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה. נכון למועד זה משתמשת החברה בשירותי הסליקה של חברה טרנזילה. בהתאם להצהרתה ולפרטים שנמסרו לנו, טרנזילה דואגת לאבטחה הגבוהה ביותר שיש ועל פי כל תקן רלוונטי נדרש.

2. המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת כי הוא/היא מודע/ת ומסכימ/ה לכך, לרבות לכך שאותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו/ה את הסליקה. יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג’ כלשהו, אשר כפוף לתנאים המצויים בו. 

8. מדיניות ביטולי עסקאות 

1. ככלל, משתמש/ת שנרשמ/ה לשירות באתר רשאי/ת להפסיק את ההתקשרות עם החברה בכל עת באמצעות בקשה לכתובת המייל של החברה (כמפורט בסעיף 11.6 למסמך זה להלן), בכפוף לפרטים מטה. 

2. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש/ת או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, כדלקמן:

          1. לאחר מתן התראה בכתב של 7 ימים מראש באחד מן המקרים הבאים:

          2. קיימת בעיה בחיוב המשתמש בכרטיס האשראי.

          3. לא הועלו כלל המסמכים הרלוונטים ו/או לא הושלמו פרטים כנדרש ו/או לא נמסרו פרטים מדויקים.

          4. לא ניתן ליצור קשר עם המשתמש/ת לאחר שבוצעו מאמצים סבירים מטעם החברה.

3. לאלתר וללא כל צורך בהודעה מוקדמת, באחד מן המקרים הבאים:

          1. אי עמידת המשתמש/ת בהתחייבויות על פי תנאי השימוש ו/או בקריטריונים לקבלתם, לרבות בהתחייבות לתשלום בעבור שירותי החברה, במלואם ובמועדם.

          2. שימוש לרעה בשירותי החברה ע”י המשתמש/ת.

          3. מסירת לחברה מידע שאינו נכון ע”י המשתמש/ת.

          4. בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4. מדיניות ביטולי עסקאות תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 בגרסתו המעודכנת ביום בו ניתן תשלום על ידי המשתמש/ת בגין השירותים השונים שנרכשו באתר. ידוע למשתמש/ת כי הדו”ח נערך ומופק על פי הנתונים שמסר/ה, וכי לאחר הפקתו לא ניתן יהיה לקבל החזר בגין התשלום ששולם לצורך כך, זאת בהתאם להוראות כל דין.

9. שמירת סודיות ופרטיות 

1. החברה תשתמש במידע שנמסר על-ידי המשתמש/ת כדי ליידע את המשתמש/ת במוצרים ושירותים דומים נוספים, בין אם של החברה ובין אם של חברות הקשורות לחברה, לרבות באמצעות דיוור ישיר. 

2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשמור החברה בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש/ת, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש/ת ו/או לצורך חיוב המשתמש/ת בגינו.

3. החברה לא תפגע בפרטיות המשתמש/ת ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א–1981, והוראות כל דין אחר בעניין. אנא קראו בעיון את מדיניות הפרטיות שלנו הזמינה באתר החברה בלינק הבא: ____.  

10. שינוי תנאי השימוש

1. החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמש/ת, בתוך 7 ימים מיום העלאתם לאתר החברה. במקרה של שינויים מהותיים בתנאי השימוש, עשויה החברה, לפי שיקול דעתה הסביר ליידע את המשתמשים בדבר אותם שינויים באמצעות דרכי ההתקשרות שנמסרו לה.

2. ככל שיבוצע שינוי בדמי השירות, יפורסם הדבר באתר החברה ויחול באופן מיידי על משתמשים חדשים וכן על משתמשים קיימים, החל משנת המס בה עודכנו דמי השירות.

11. הנחות והטבות 

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק ללקוחותיה כולם או חלקם הנחות ו/או החזרים.

2. החברה עשויה להעניק הטבות למשתמשים במסגרת פעילויות שתבצע. הטבות כאמור יינתנו כקרדיט או אחוז הנחה חד פעמי לשימוש עתידי כהנחה בתשלום דמי השימוש ולא יהיה ניתן להמירם לתשלום שישולם בפועל למשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

12. שונות 

1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר החברה, השירותים ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.

2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

3. למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה. 

4. השירותים שניתנים על-ידי החברה מוענקים בתחומי מדינת ישראל בלבד, ועל על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

5. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת info@taxon.co.il והחברה תעשה מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.