צרכנות פיננסית נבונה בזמן משבר: משיכת כספי תגמולים ללא מס במצבים סוציאליים קשים

במקרים של מיעוט הכנסות, נכות רפואית והוצאות רפואיות ניתן למשוך כספי תגמולים בפטור ממס. מי זכאי לפטור, ואיך מושכים את הכסף?

מאת מנכ”ל Tax:on, אבי רוזנבאום

בימים של חוסר ודאות, רבים עלולים למצוא עצמם במצוקה תזרימית וכלכלית. אך גם בתקופות כאלו, התא המשפחתי מטבעו פועל כדי לשמור על רמת החיים, מבלי לקחת הלוואות בריבית גבוהה. לאותו ציבור יש מגוון אפשרויות לניהול נכון של מקורות ההכנסה שלו. 

במאמרים קודמים בנושא צרכנות פנסיונית פיננסית נבונה בעת משבר, כתבתי על הלוואות ממוצרים פנסיוניים כאפשרות ההלוואה הזולה ביותר במשק הישראלי ועל האפשרות למשוך כספים מתוכניות פנסיוניות מבלי לשלם מס כמשיכה כדין

במאמר זה, אציג פתרונות נוספים הרלוונטיים למשיכת כספי תגמולים ללא מס, בהתקיים תנאים מסוימים. 

1. משיכת תגמולים בפטור ממס עקב תנאי מסכנות

תקנות קופות הגמל מאפשרות למשוך כספי תגמולים שנצברו בכל סוגי התוכניות (למעט קרן השתלמות) כסכום חד-פעמי פטור ממס, לרבות פטור ממס על מרכיב הרווח.

כלל זה אינו תקף למשיכות כספים מקרנות פנסיה ותיקות, שעלול לגרור את ביטול הזכאות לקבלת קצבה. לכן, במאמר זה אתייחס רק לקופות גמל, פוליסות ביטוח וקרות פנסיה חדשות. 

מיעוט הכנסות

תנאי זה לצערי רלוונטי בימים אלו לחלק לא מבוטל מהציבור. 

התנאי קובע כללים למשיכה בפטור ממס עבור עמית שהכנסתו והכנסת בת הזוג שלו וילדיו הקטינים אינה עולה בחודש מסוים על סכום ההכנסה המינימלית שנקבעה בתקנון, בהתאם לפירוט הבא:

 

נתוני העמית המבקש

ההכנסה המינימלית לחודש

יחיד

שכר המינימום במשק = 5,300 ₪ לחודש

זוג בלי ילדים

שכר המינימום במשק = 5,300 ₪ לחודש

זוג עם ילדים מתחת לגיל 18

כפל שכר המינימום במשק = 10,600 ₪ לחודש

משפחה “חד הורית” עם ילדים מתחת לגיל 18

כפל שכר המינימום במשק = 10,600 ₪ לחודש

 

מהו הסכום שניתן למשוך בפטור ממס? 

הסכום המרבי הוא ההפרש בין סכום ההכנסה המינימלית לחודש, לבין סכום ההכנסות של העמית באותו חודש. 

אילו הכנסות מחושבות בבדיקה?

בבדיקת ההכנסות, יש לקחת בחשבון את כל ההכנסות, מכל מקור שהוא (כולל ביטוח לאומי ודמי אבטלה), לרבות הכנסות פסיביות כגון ריבית, הכנסות הוניות, וכן הכנסות פטורות ממס.

בבדיקת ההכנסות יש לקחת בחשבון גם סכומים אחרים שנמשכו בחודשים הרלוונטיים לבקשה מקופות גמל אחרות, בשל מיעוט הכנסות או בשל תנאים אחרים.

האם ניתן למשוך כך גם כספי פיצויים או קרנות השתלמות?

לא, תקנה זו מאפשרת למשוך כספי תגמולים בלבד. 

איך מגישים את הבקשה?

את הבקשות למשיכה אפשר להגיש ישירות לקופת הגמל, באמצעות טופס 159 א, שאותו ניתן להוריד על ידי לחיצה כאן

אין הכרח להגיש את הבקשה באמצעות פקיד השומה, וניתן להגישה ישירות לקופת הגמל. 

מה צריך להמציא לקופת הגמל מעבר לטופס 159 א’?

בנוסף לטופס 159א’, יש להמציא אישור מהמוסד לביטוח לאומי ביחס לקצבאות שאותו עמית מקבל, גם אם אינו מקבל בפועל קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. 

את האישור ניתן לקבל באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הזו

האם משיכת תגמולים מסוג זה מוגבלת לסוג מסוים של תוכניות? 

לא, הבקשות מתייחסות לכספי התגמולים שנצברו בקופות הוניות ובקופות קצבתיות, ללא קשר למועד הפקדתם.

האם יש מגבלת זמן להגשת הבקשה לקופה?

כן, את הבקשה יש להגיש לקופה עד 60 יום מתום החודש שבגינו מוגשת ההצהרה. כלומר, אם רוצים להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולים בגין מיעוט הכנסות בחודש אוקטובר 2023, ניתן להגישה רק עד סוף חודש דצמבר 2023, ולאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע משיכות בעילה זו עבור חודש אוקטובר 2023. 

האם צריך להגיש את הבקשה מדי חודש? 

לא, תוקף ההצהרה שבטופס 159 א’ היא לחודשיים נוספים, מעבר לחודש הראשון בגינו הוגשה הבקשה. כלומר, בקשה שהוגשה בתחילת נובמבר 2023 עבור חודש אוקטובר 2023, תקפה גם עבור נובמבר ודצמבר 2023. 

בדוגמה זו, עבור החודשים ינואר 2024 ואילך, יש להגיש טופס חדש עם הצהרה חדשה, ואישור חדש של המוסד לביטוח לאומי, כפי שהוסבר לעיל. 

איך מקבלים את הכסף?

קופת הגמל תשלם את הסכום לעמית מדי חודש בחודשו.

2. נכות רפואית

תנאי זה אינו מוכר מספיק, אך בהחלט מאפשר גמישות לאור ההגדרה של “קרוב” בתקנות.

התנאי הבסיסי למשיכה הוא כי נקבעה לעמית נכות רפואה לצמיתות בשיעור של 75% לפחות. לגבי עיוורון, האפשרות למשוך את הכספים תלויה בהחלטת שיעורי הנכות שקבעה ועדה רפואית, ובהתאם לאמור בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

האם יש הגבלה על סכום משיכת התגמולים?

לא, אין מגבלה על סכום משיכת התגמולים בפטור ממס עקב נכות רפואית.

האם אפשר להשתמש בעילה זו גם למשיכת כספים אישיים עקב נכות של קרוב?

בהחלט, עמית רשאי למשוך סכומים גם במקרים שבהם נקבעה נכות רפואית לקרוב שלו. 

מהי ההגדרה של קרוב לעניין זה?

הגדרת קרוב לעניין זה היא: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מהם. כלומר, מדובר בהגדרה רחבה מאוד, המאפשרת להשתמש בתנאי זה באופן מושכל, כדי לשמור על רמת החיים ולהימנע מלקיחת הלוואות, במיוחד בימים מורכבים כמו בתקופה הנוכחית. 

האם יש תנאים נוספים לקבלת הפטור?

כן, הפטור יינתן רק אם המחלה או הפגיעה שבגינן נקבעה הנכות, אירעה אחרי שהעמית הצטרף לקופת הגמל. 

איך ולמי צריך להגיש את הבקשה? 

רק פקידי שומה רשאים לטפל בבקשות למשיכת תגמולים בפטור ממס בעילה של נכות רפואית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 159 באתר רשות המיסים, בכתובת הזו. 

3. הוצאות רפואיות 

עמיתים שנקלעו חלילה להוצאות רפואיות כבדות עבורם או עבור קרוב משפחה שאינו מכוסה על ידי קופת החולים ו/או  על ידי ביטוח פרטי, יכולים לבצע משיכה של כספי תגמולים בפטור ממס, לטובת כיסוי ההוצאות האלו. 

האם יש מגבלה לסכום ההוצאות הרפואיות בגינן מבוקשת המשיכה?

כן, סכום ההוצאות הרפואיות צריך להיות גבוה ממחצית ההכנסה השנתית של העמית ובן/בת זוגו, לרבות ילדיו הקטינים או של קרובו ובן זוגו בהתאמה.

סכום המשיכה מוגבל בכל מקרה לסכום ההוצאות הרפואיות ששולמו בפועל על ידי העמית או על ידי קרובו. 

איך מחשבים את ההכנסה השנתית? 

ההכנסה השנתית במועד המשיכה מבוססת על צפי ההכנסה, ומחושבת לפי סך ההכנסות מכל המקורות, מתחילת שנת המס ועד מועד המשיכה. 

מהי ההגדרה של קרוב לעניין זה?

בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

איך ולמי מגישים את הבקשה? 

רק פקידי שומה רשאים לטפל בבקשות למשיכת תגמולים בפטור ממס בעילה של הוצאות רפואיות. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס 159 באתר רשות המיסים, בכתובת הזו

מה צריך להמציא לקופת הגמל בנוסף לטופס 159?

העמית המבקש למשוך את הכספים, נדרש להמציא קבלות ו/או הוכחות אחרות (מסמכי מקור) לסכום ההוצאות הרפואיות בפועל.

האם יש הגדרה להוצאות רפואיות?

כן, הוצאות רפואיות מוגדרות כסכומים ששולמו לצורך טיפולים רפואיים – בדיקות, תרופות, רכישת ציוד עזר רפואי, אשפוז, נסיעות והוצאות מלווה כאשר מדובר בטיפול בחו”ל.

האם יש הוצאות רפואיות שמוחרגות לעניין זה?

כן. הוצאות לטיפולי שיניים מוחרגות ואינן רלוונטיות למשיכת כספי תגמולים בפטור ממס.

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.