קרן פנסיה לעצמאים: כל מה שצריך לדעת

מה ההפקדה המינימלית והמקסימלית, מתי מפקידים, האם ניתן לקבל פטור, ומה עושים במקרה של קנסות 

מאת מערכת Tax:on

עצמאים בישראל אינם זכאים לדמי אבטלה בשל סגירת העסק, כי אינם מבוטחים למקרה של אבטלה, למרות שהם משלמים דמי ביטוח לאומי. 

ב-5 באוגוסט 2015, נקבע בהחלטת ממשלה כי חוק הביטוח הלאומי יתוקן, כך שתיקבע בו הוראה שתחייב עצמאים בתשלום נוסף, שישמש אך ורק למימון הסיוע לעצמאי במקרה של אבטלה. 

הצוות שהוקם בעקבות החלטת הממשלה, בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הפך את החלטת הממשלה, וההמלצות שהגיש לשר האוצר באפריל 2016 כללו מודל חיסכון פנסיוני, וסיוע במצב אבטלה על ידי העצמאי עצמו, ללא ענף אבטלה במוסד לביטוח לאומי. ביוני 2016, אושרו המלצות הצוות המקצועי, ובשלהי שנת 2016 הן חוקקו כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית במסגרת פרק ב’ לחוק: חסכון וסיוע לעצמאים.

עיקרי חוק חסכון וסיוע לעצמאים

החל מינואר 2017, עצמאים בישראל חייבים להפקיד כספים לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה ו/או ביטוח תגמולים לעצמאי ו/או קופת גמל) בשיעורים הקבועים בחוק, בהתאם להכנסה החייבת של כל עצמאי.

סכום ההפקדה נבחן בהתאם לדו”ח השנתי שמגיש העצמאי לרשות המיסים עבור אותה שנה. 

הגדרת עצמאי 

עצמאי הוא מי שאינו שכיר, המנהל עסק שאינו חברה, כולל עוסק מורשה ועוסק פטור.

הפקדה מירבית

ההפקדה החודשית המירבית בהתאם לחוק היא 897 ש”ח בחודש (10,762 ש”ח בשנה, נכון לשנת 2023).

עצמאים רשאים להפקיד שיעורים גבוהים מאלו שנקבעו בחוק, בהתאם לתקרות החלות על עצמאים, ולקבל בגין הפקדות אלו הטבות מס משמעותיות, במסגרת הגשת הדו”ח השנתי.

שיעורי ההפקדה המינימלית

עד 5,935 ש”ח (מחצית השכר הממוצע במשק) – 4.45% מההכנסה החייבת.

מעל 5,935 ש”ח (מחצית השכר הממוצע במשק) – 12.55% מההכנסה החייבת.

דוגמאות לחישוב ההפקדה החודשית לפי החוק בהתאם להכנסה החייבת (בש”ח):

הכנסה שנתית חייבת בהפקדה

הכנסה חודשית חייבת בהפקדה

סכום ההפקדה עבור ההכנסה שעד למחצית השכר הממוצע

סכום ההפקדה עבור ההכנסה שמעל למחצית השכר הממוצע ולא יותר מ-11,870 ש”ח

סך הכול הפקדה חודשית

 

 

4.45%

12.55%

 

72,000

6,000

264

8

272 ₪

84,000

7,000

264

133

397 ₪

120,000

10,000

264

510

774 ₪

126,612

11,870 ₪

264

745

1,009 ₪

180,000

15,000

235

745

1,009 ₪

החוק כולל שלוש הטבות לעצמאים:

1. דמי הביטוח הלאומי הופחתו לכל מי שהכנסתו החייבת נמוכה מ-21,000 ש”ח לחודש.

2. הטבת המס לחסכון פנסיוני (בדמות הזיכוי) הוגדלה בשיעור של חצי אחוז, כך שסך ההפקדה המירבית לעצמאי בגינה ניתן לקבל הטבות מס היא עד 16.5% (במקום 16%). 

לעצמאי שלא מפקיד גם לביטוח לאובדן כושר עבודה, ניתן זיכוי בגובה של עד 5.5% וניכוי של עד 11% מההכנסה החייבת ועד הכנסה שנתית של 225,600 ש”ח.

לעצמאי שמפקיד גם לביטוח לאובדן כושר עבודה – עד 16% מההכנסה החייבת, ועד הכנסה שנתית של 225,600 ש”ח.

3. הטבת המס להפקדת עצמאי לקרן השתלמות הורחבה, כך שמלוא הפקדת העצמאי מותרת בניכוי עד שיעור של 4.5% מההכנסה החייבת, ולא יותר מהכנסה שנתית של 283,905 ש”ח.

כדאי לדעת: ייתכן שהעצמאי אינו חייב כלל בתשלום מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, לאחר קיזוזים וניכוי פטורים מותרים. עם זאת, הוא חייב להפקיד כספים לעניין תשלום הפרשות לפנסיה, אחרת יהיה חשוף לקנס. כך, לדוגמה, עצמאי שיש לו פטור נכה/ עיוור 9(5)(א) יכול להיות פטור ממס, אך לא פטור מחובת ההפקדה לפנסיה.

פטורים מחובת הפקדה

עצמאי שעומד באחד מהתנאים הבאים אינו חייב בהפקדה לפנסיה:

1. מי שבתום שנת המס טרם מלאו לו 21 שנים.

2. מי שבתום שנת המס הגיע לגיל 60.

3. מי שנולד לפני 31.12.1961.

4. מי שבתום שנת המס טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעוסק לפי חוק מע”מ.

עצמאי שפטור מחובת ההפקדה על פי החוק

כל עצמאי יכול להפקיד לתוכנית פנסיונית וליהנות מהטבות מס בהתאם להכנסתו החייבת, גם אם הוא פטור מחובת ההפקדה על פי החוק.

עצמאי שהוא גם שכיר 

עצמאים שהם גם שכירים, יחשבו את סכום ההפקדה הנדרש לפי חוק פנסיה חובה לעצמאי, ויפחית ממנו את סכומי ההפקדה בפועל, שהופקדו כשכירים לתוכנית פנסיונית (חלק מעביד לפיצויים תגמולים ואובדן כושר עבודה, וחלק העובד לתגמולים ללא קרן השתלמות).

אם התוצאה חיובית, הרי שזו סך ההפקדה שנדרש העמית לבצע גם במעמד עצמאי, על מנת לעמוד בהוראות החוק.

אם התוצאה שלילית, הרי שלא נדרש לבצע הפקדה כעצמאי בהתאם להוראות החוק.

מועד ההפקדה

את ההפקדות לחיסכון פנסיוני יש לבצע עבור שנה מסוימת באותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה. כלומר, בין 1 בינואר וה-31 בדצמבר של אותה שנה, עבור אותה שנה. 

מכיוון שאצל עצמאים קשה לחזות במהלך השנה את ההכנסה החייבת הסופית, ניתן להפקיד סכומים חודשיים לפי ההערכה מושכלת, ולבצע השלמות בסוף השנה.

מנגנון אכיפת החוק

על מנת להבטיח את יישום חובת ההפקדה, הוסמך המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות לאכוף את החוק. 

המרכז לגביית קנסות ישלח לעצמאים שלא הפקידו כלל או הפקידו פחות מהנדרש בהתאם להוראות החוק, התראה בדואר רשום, לפיה אם לא יפקידו את התשלומים החסרים תוך תשעים יום ממועד משלוח ההתראה, יוטל עליהם קנס בסך 500 ש”ח.

1. על פי המנגנון, ההתראות יישלחו עבור שתי שנות מס קודמות, כלומר בשנת 2023 נשלחו התראות בגין הפקדות שלא בוצעו לשנת 2021.

2. סכום הקנס קבוע ועומד על 500 ש”ח, ויעודכן מדי שנה בהתאם לשיעור שינוי המדד.

3. עצמאי שקיבל התראה ובחר לשלם את הקנס, פטר את עצמו מחובת הפקדה בגין שנת המס שהקנס נוגע אליה. 

4. הקנס לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום, העומד על 5,300 ש”ח לחודש. כלומר, עצמאי שהכנסתו השנתית החייבת בהפקדה נמוכה מ-63,600 ש”ח לא חשוף לקנסות.

הפקדה שבוצעה עבור שנים קודמות

עצמאי קיבל בשנת 2023 התראה לפני תשלום קנס בגין אי הפקדה בשנת 2021, נדרש להפקיד את הסכום המבוקש במוצר פנסיוני, ולדרוש מהקופה לרשום את הכסף כהפקדה בגין שנת 2021 עם ערך של שנת 2023. 

לאחר ביצוע ההפקדה, העצמאי יקבל אישור על ההפקדה, שאותו יידרש להעביר למרכז לגביית ואכיפת קנסות.

הפקדת תשלומים לקופת גמל לקצבה לאחר תום שנת המס שעבורה מופקדים התשלומים, לא תקנה לעצמאי זכויות שתחולתן למפרע, ויראו אותם כתשלומים שהופקדו במועד הפקדתם בפועל, וזאת למעט לעניין ביטול הקנס בגין אי הפקדה עבור שנת מס שעבורה הופקדו הכספים. 

הטבות המס שניתן לקבל הן עבור ההכנסה החייבת בשנת המס שבה בוצעה ההפקדה בפועל. כלומר, הפקדה בשנת 2023 בגין שנת 2021, תזכה את המפקיד בהטבות מס בגין ההכנסה החייבת בשנת 2023. 

כדאי לדעת

תשלום באיחור בגין שנות מס קודמות יכול לקיים גם את חובת התשלום עבור שנת המס הנוכחית. המנגנון שנקבע מאפשר למעשה להשתמש באותה הפקדה פעמיים: פעם אחת עבור שנת המס שלגביה נשלחה התראה בגין אי-תשלום, ופעם שנייה עבור שנת המס שבה בוצעה ההפקדה בפועל, וזאת בכפוף להכנסה החייבת בהפקדה.

** האמור במאמר אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה יעוץ ו/או תחליף לייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. כל פעולה שנעשית ע”פ המידע והפרטים האמורים במאמר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. הנתונים נכונים לשנת המס 2023 אלא אם נרשם אחרת.