החזר מס חינם

תקנון מבצע “סוף שנה”

 1. תקנון שימוש – כללי
  א. מטרת תקנון השימוש היא להסדיר את היחסים בין טקסאון בע”מ (להלן “המפעילה“) לבין הגולש, שהצטרף להשתמש בשירותי המפעילה באמצעות הטבת מבצע סוף שנה, המוענקת על ידי המפעילה, כפי שיובהר להלן (להלן “המשתמש“).
  ב. ניתן לפנות אל המפעילה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי תקנון השימוש
  ג. עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן שימוש בכל שירות שמעניקה המפעילה מעיד על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתקנון שימוש זה במלואו
  ד. תקנון שימוש זה מהווה חוזה בין כל אדם המשתמש בשירותי המפעילה, לבין המפעילה, על כל תנאיו וסעיפיו.
 2. שינויים ועדכונים
  א. המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן על ידה (כולו או חלקו), וללא הודעה מראש
  ב. המפעילה שומרת על זכותה לשנות את תקנון השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תקנון השימוש יופיע בדף זה, ונוסחו העדכני ביותר של תקנון השימוש הוא הגובר.
 3. בתנאי תקנון שימוש זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

תקנון” או “תקנון שימוש” – הסכם זה שבין המשתמש לבין המפעילה; “תנאי השימוש באתר” – הסכם השימוש באתר המפעילה, בין המפעילה למשתמש וכן מדיניות הפרטיות אליה מופנה המשתמש במסגרת הסכם שימוש זה; “משתמש” – כל גולש אשר הצטרף כמנוי או רכש שירות משירותי המפעילה לצורך בדיקה וקבלת החזר מס; “תקופת הרישום” או “תקופת הרישום להטבת מבצע סוף שנה” – תחל בשעה 10:00 בבוקר יום 25.12.2020 ותימשך עד ליום 31.12.2020 בשעה 24:00; “הצטרפות להטבת מבצע סוף שנה” – תתאפשר בתוך תקופת הרישום בלבד, תוך הזנת קוד הקופון  YE2020  במקום המיועד לכך בטופס ההצטרפות המקוון, בכפוף לתנאי תקנון שימוש זה.

4. “הטבות מבצע “סוף שנה
א. השימוש בשירותי המפעילה, חלקם או כולם, כרוך בתשלום, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ויפורסם על ידה באתר מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור:ב. המפעילה תעניק לכל משתמש הטבות כדלקמן (כלל ההטבות בסעיף זה יוגדרו להלן “הטבות מבצע סוף שנה“):
1. דמי מנוי חודשיים עבור שנת 2020 בחינם וללא תשלום (להלן “הטבת דמי המנוי“).
2. דמי המנוי עבור שנת 2021, בסך של 8 ש”ח כולל מע”מ לכל חודש (להלן “דמי המנוי“).
3. דוח החזר מס שנתי חינם וללא עלות עבור שנת 2020 בלבד (להלן “הטבת דוח החזר המס“).
4. משתמש הזכאי להחזר מס, לא ישלם גם עבור הגשת דוח החזר המס לרשות המיסים, עבור שנת 2020.
5. רכישת דוח זכאות נוסף, להחזר מס רטרואקטיבי של שנה כל שנה נוספת, בעבור סך של 69 ש”ח כולל מע”מ (להלן “תעריף דוח החזר המס“).
ג. יובהר כי הטבת דוח החזר המס ניתנת למימוש עבור שנת 2020 בלבד, בהתאם לא תתאפשר מימוש הטבת מבצע סוף שנה עבור שנת מס אחרת, שאינה שנת 2020.
ד. למען הסר ספק מובהר, כי הטבות מבצע סוף שנה יוסיפו לחול גם במקרה של שינויי בתעריפי המפעילה.
ה. הטבות מבצע סוף שנה תינתנה למשתמש שנרשם בתקופת הרישום, לשירות המנויים של המפעילה למשך של 12 חודשים לפחות, רצופים ומלאים.

1. המשתמש רשאי בכל עת להפסיק את המנוי החודשי אף בטרם השלמת 12 החודשים כאמור, כמפורט בתקנון זה.
2. משתמש אשר מימש את הטבת דוח החזר המס, והפסיק את המנוי בטרם השלמת 12 חודשים, מכל סיבה שהיא, יחויב בעלות דוח החזר המס, בסך של 69 ש”ח כולל מע”מ.
ו. דמי מנוי ותעריפים אחרים, ישולמו למפעילה על ידי המשתמש באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 8 להלן.
ז. תשלום דמי המנוי הינו לתקופה בלתי קצובה (כל עוד לא הודיע המשתמש על ביטולו בדרך המפורטת בסעיף 5 להלן).
ח. מנוי אשר נרכש על ידי משתמש הינו אישי ואינו ניתן להעברה
ט. משתמש שהזמין ושילם עבור בדיקה רטרואקטיבית ולא העביר מסמכים ו/או לא השלים את ההליך, תישאר לו אפשרות להשלים את ההליך ולקבל החזר לאותה שנה עד למועד בו תהפוך לפי הנחיות רשות המיסים לסגורה.

5. מדיניות ביטולי עסקאות
א. ככלל, משתמש ו/או מנוי רשום יכול לבטל את השירותים ו/או המנוי בכל רגע נתון לפי התנאים המפורטים להלן.
ב. מדיניות ביטולי עסקאות תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 בגרסתו המעודכנת ביום בו שילם המשתמש בגין השירותים השונים אותם רכש דרך האתר.
ג. משתמש רשאי להודיע בכל עת על ביטול המנוי, במקום המיועד לכך באזור האישי שלו באתר המפעילה, והמפעילה תחדל לחייבו בדמי המנוי בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול.

6. שירותי המפעילה
א. בעת הצטרפות לשירות ו/או רישום לאתר ו/או מילוי טופס, מסכים המשתמש כי כל הפרטים שימסור מרצון למפעילה ישמשו, בין היתר, לצורך בדיקת וקבלת החזרי מס .
ב. מובהר, כי ניתוח המידע ייעשה באמצעות תוכנה שפיתחה המפעילה. יודגש כי בכל מקרה בין אם ניתוח המידע ייעשה על ידי תוכנה ובין אם על ידי אדם, הוא יהיה בהתאם לדיני מדינת ישראל ופקודת מס הכנסה, מס שבח וכן כל חוק או פקודה רלוונטיים.
ג. ככל שבעקבות פעולות התוכנה יבקש המשתמש ליצור קשר עם אחד מעובדי החברה יובהר, כי עובדי החברה אשר הינם בעלי רישיון יציגו עצמם ככאלו.
ד. ידוע למשתמש כי אין המפעילה מתחייבת לתוצאות כלשהן מהרשמה לשירותי המפעילה באתר המפעילה, לרבות קבלת החזר מס בפועל, אשר ניתן בהתאם לכל דין רלוונטי.
ה. המפעילה לא תהיה אחראית לשגיאות ו/או אי דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד המידע שמעלה
המשתמש לאתר המפעילה ו/או בכל מקרה בו המשתמש פעל במקביל בעצמו /או באמצעות גוף אחר מטעמו אל מול רשות המיסים.
ו. המשתמש מתחייב להעביר לידי המפעילה כל מסמך ו/או התכתבות שתתקבל מרשות המיסים ו/או כל רשות אחרת בקשר לפעולותיו שלא באמצעות המפעילה.
ז. בכל מקרה המשתמש הוא האחראי להעלאת נתוני הבסיס המדויקים אשר על בסיסם ייערך החישוב. בנוסף ייתכן שיהיו טעויות בניתוח שמקורן במשתמש כגון טעות הקלדה ו/או העלאת חומרים באופן שגוי או לשדה שאינו נכון, המשתמש לבדו יהיה אחראי לתוצאות הנובעות מטעויות אלו.
ח. על המשתמש חלה האחריות לעדכן בטופס השנתי שהמפעילה תשלח על שינוי בסטטוס אישי או כל שינוי אחר בפרטים אישיים אשר יכול וישפיע על חישוב החזר המס או העברתו (כגון שינוי פרטי חשבון בנק).
ט. משתמש שבחר לבדוק רטרואקטיבית החזר מס ולמרות שאישר כי העביר את כל המסמכים הנדרשים לא העבירם ו/או העביר מסמכים שגויים ולא השלימם ו/או צרף מסמכים שאינם רלוונטיים, בקשתו לא תיבדק ולא יהיו לו כל טענות בגין אי ביצוע הבדיקה.
י. המפעילה לא תהיה אחראית למועד השבת סכום המס בפועל וכן במידה ופרטי החשבון שנמסרו לצורך השבת הכספים לא יהיו מעודכנים ונכונים.
יא. יודגש, כי המפעילה אינה מעניקה ייעוץ מקצועי ו/או משפטי על כל המשתמע מכך.
יב. המשתמש מצהיר כי מי שייצג אותו ויהיה מיופה כוחו לצורך ייצוג בפני רשויות המס הינו רו”ח מוטי שמשוני מ.ר. 20716. לצורך כך יידרש המשתמש לחתום על יפוי כח ספציפי לטובת הפעילות אל מול רשויות המס.
יג. המפעילה תשתדל כי בתוך 3 ימי עסקים מרגע אישור ושליחת כל המסמכים והמידע הרלוונטיים בצורה תקינה, תישלח למשתמש תשובה על גובה ההחזר.
יד. מרגע שהמשתמש חתם על הדוח, המפעילה מתחייבת להגיש את הדו”ח החתום לרשות המיסים בתוך 7 ימי עסקים.
טו. בנוסף המשתמש מאשר למפעילה לשלוח לו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע על פי שיקולה הבלעדי, תזכורות להעברת מסמכים וחתימתם במייל, בהודעת טקסט ו/או מייל ו/או שיחה מהמוקד. במידה והמשתמש לא משיב ולא מעביר מסמכים עד למועד בו יחלוף הזמן שבו ניתן להגיש את ההחזר לאותה שנת מס, בהתאם להנחיות רשות המיסים, המשתמש יישא בכל האחריות ולא יושב לו כספו.
טז. המשתמש מסכים כי המפעילה תעביר אליו מידע שיווקי, דברי פרסומת וכדומה. המשתמש מאשר כי הסכמה לתנאי השימוש באתר מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת, כמו גם הסכמה זהה לפי חוק הגנת הפרטיות.
יז. בכל עת יכול המשתמש לפנות למפעילה בכתב לכתובת הדוא”ל info@taxon.co.il  בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר – יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
יח. המפעילה רשאית לעבד ולעשות כל שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך ביצוע פעילותה ובדיקת זכאות המשתמש להחזר מס. המשתמש מסכים, כי תוצרי מידע אלו עשויים לשמש כדי להציע לו מוצרים או שירותים שונים ונוספים אשר ייתכן ולמשתמש יהיה בהם ענין או צורך, והכל בכפוף לזכויותיו של המשתמש.
יט. בכל כניסה לאתר המשתמש יקבל קוד כניסה לנייד ב SMS או באמצעות מייל איתו ייכנס למערכת.

7. אתר המפעילה
א. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש המצויים באתר המפעילה, על כל סעיפיו וכן בתנאי השימוש של אתר המפעילה, על כל סעיפיהם. לרבות הסעיפים בעניין איסור סריקת רובוטים, שמירה על זכויות הקניין הרוחני של המפעילה, הסרת אחריות מהמפעילה בנוגע לקישורים ולצדדים שלישיים באתר, שמירה על אבטחת האתר ואחריותו של המשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש של האתר.
ב. המשתמש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר.
ג. בעצם הצטרפות ושימוש בשירותי המפעילה, הגלישה לאתר וההרשמה לו מסכים המשתמש כי המפעילה תעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי המשתמש, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו”ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות WAP, MMS, SMS, דואר אלקטרוני וכו’).
ד. השימוש באתר מוצע למשתמש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע למשתמש, כפי שהוא (AS-IS) וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.
ה. השימוש באתר נועד אך ורק לשימוש אישי לצורך קבלת שירותים מהמפעילה בקשר עם קבלת החזרי מס.
ו. השימוש באתר המפעילה מותר אך ורק לגולשים ומשתמשים שהינם בגירים על פי חוק, בעלי כשרות משפטית בעלי אזרחות ישראלית המתגוררים בישראל באופן קבע בשנה הקודמת לרישום לאתר ובעל תעודת זהות תקפה, בעל חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראלי.
ז. ככל שהמשתמש הורשע בעבר ו/או מתנהלת לגביו חקירה בקשר לעבירה פלילית הקשורה לשירות אשר המפעילה מעניקה ו/או הקשור אליו בדרך כלשהי ו/או כל דיוני שומה וכדומה המשתמש נדרש להודיע זאת מראש והשימוש בשירותי המפעילה מותנה באישור מראש ובכתב של המפעילה.
ח. המפעילה פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. המשתמש מבהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.
ט. המידע המפורסם באתר המפעילה אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא.
י. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש המצויים באתר המפעילה, על כל סעיפיו וכן בתנאי השימוש של אתר המפעילה, על כל סעיפיהם.

8. סליקה באתר המפעילה
א. במסגרת פעולתו התקינה של האתר, לאפשר לגולשים ולמשתמשים לרכוש שירותים שונים, יופנה המשתמש במהלך תהליך סגירת הזמנה ותשלום בגינה, אל אתר/ים של צד/צדדים שלישיים (להלן “ספקי הסליקה“). ביתר פירוט, במסגרת האתר יושתלIFRAME  של חברת טרנזילה אשר היא הסולק עבור המפעילה. בהתאם להצהרתה ולפרטים שנמסרו חברת טרנזילה דואגת לאבטחה הגבוהה ביותר שיש ועל פי כל תקן רלוונטי נדרש.
ב. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהמשתמש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה.
ג. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.
ד. לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים שלו ושל בעל הכרטיס. פרטים אלה נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה לצד פרטי העסקה נשמרים על-ידי המפעילה בהתאם לחובותיה לפי כל דין. משך זמן שמירת הארכיב על-ידי המפעילה, או מי מטעמה, יהיה לפי ובהתאם להוראות כל דין.
ה. יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג’ כלשהו.

9. אחריות
א. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתקנון שימוש זה על כל סעיפיו וכן בתנאי השימוש של אתר המפעילה, על כל סעיפיהם.
ב. המפעילה לא תישא בשום אחריות בשום מקרה כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בגין פעולה, התרשלות, נזק (ישיר או עקיף) מכל מין ו/או סוג וכן בגין אובדן מסחרי או אחר בקשר עם השירותים אותם מעניקה המפעילה ו/או בקשר עם השימוש באתר.
ג. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.ב. לעיל חבותה המקסימלית של המפעילה לא תעלה על סך הסכום המקסימלי שהמפעילה קיבלה מהמשתמש ובכל מקרה עד תקרה של 90 שקלים בלבד. המפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האתר ו/או נשלח דרך האתר
בכל דרך שהיא.

10. פרטיות
א. מדיניות הפרטיות של אתר המפעילה המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.
ב. כל הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש תוך ולצורך השימוש באתר, לרבות פרטים אישיים, הכנסות וכן כל פרט רלוונטי אחר, נמסרים מרצון ובהסכמה לצורך קבלת שירות מהמפעילה. המשתמש מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של המפעילה ו/או מי מטעמו ו/או עבורו.
ג. המפעילה עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ומאפיינות מידע על הפעילות באתר ועל נתוניך הכלכליים ומנתחות אותה לצורך ייעול והתאמת השירות אשר ניתן על ידה עבור המשתמש.
ד. המפעילה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות לצורך הפעלת האתר ולצורך תפעולו השוטף, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמש והגולש ואופן השימוש באתר ובין היתר אך לא רק, פעולות שנעשו, העדפות, התאמה ומיקוד פרסומות ותכנים שיווקיים קשורים זאת בהתאם למידע שנאסף ומעובד על המשתמש והגולש, בין היתר, לצורך הצלבה ובדיה של נתונים אלו אל מול שירותים נוספים הניתנים על ידי המפעילה.
ה. מודגש, כי המפעילה עשויה להשתמש ב-Cookies , סטטיסטיקות ופרסום שמקורם בצד ג’ בהתאם לתנאי הפרטיות והשימוש של אותם צדדי ג’ לצורך אפיון וניטור וזיהוי דפוסי שימוש. זאת, ככל שהמשתמש אישור זאת בדרך ו/או צורה כל שהי, לרבות שימוש בכתובת IP, וכדומה. באפשרות המשתמש לעדכן ולשנות את ההגדרות במכשירים בהם הוא עושה שימוש לצורך גלישה ושימוש בשירותי המפעילה. יודגש, כי במידה ושינויים כאלו ייעשו ייתכן שחלק מהשירותים, כולם או חלקם לא יעבדו כראוי. שינוי הגדרות המכשיר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש יכול להסיר עצמו משימוש בשירותי צדדי ג’.
ו. המשתמש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו, כמו גם לשימוש בכל הטכנולוגיות הקיימות כיום וטכנולוגיות דומות לשימושים זהים או דומים שיהיו קיימות בעתיד.

11. כללי
א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון שימוש זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות תקנון שימוש זה לכל דבר ועניין הוראות תקנון שימוש זה והן אשר תקבענה.
ב. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
ג. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
ד. על תקנון שימוש זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
ה. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון שימוש זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.
ו. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@taxon.co.il. המפעילה תעשה מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

להרשמה עכשיו