תקנון ותנאי שימוש – אפליקציית PLUS+

  1. כללי

ברוכים הבאים לאפליקציית PLUS+, המהווה חלק משירותי אתר האינטרנט טקסאון tax:on, בכתובת האינטרנט taxon.co.il, המופעלת על ידי חברת טקסאון בע”מ (להלן “מפעילת האפליקציה” או “המפעילה“).

עליכם לקרוא תנאים אלה היטב, שכן הגישה לאפליקציה, השימוש בה או בשירותים השונים המוצעים בה, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי שימוש אלו נכתבו בשפה מובנת לכל, וכן התקנת האפליקציה ושימוש בה, מעידה על הסכמתכם ואישורכם את האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה, הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

באם אינך מסכים עם האמור בתנאי השימוש, הנך מתבקש להסיר את האפליקציה ולא לעשות בה שימוש, לרבות שימוש במידע שבה.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@taxon.co.il המפעילה תעשה מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.

2. הסכמה לתנאי השימוש

למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה, על כל תנאיו וסעיפיו, מהווים חוזה בין המפעילה לבין כל אדם המוריד את האפליקציה ו/או המשתמש באפליקציה או בתוכנה ו/או בשירותיה, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות.

המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש של האפליקציה, על כל סעיפיו וכן בתנאי השימוש של אתר המפעילה, על כל סעיפיהם, זאת, לרבות הסעיפים בעניין איסור סריקת רובוטים, שמירה על זכויות הקניין הרוחני של המפעילה, הסרת אחריות מהמפעילה בנוגע לקישורים ולצדדים שלישיים באתר, שמירה על אבטחת האתר ואחריותו של הגולש באפליקציה ובאתר בהתאם לתנאי השימוש של האפליקציה ובהתאם לתנאי השימוש של האתר.

המפעילה שומרת על זכותה לשנות ו/או לגרוע ו/או להוסיף את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. כל שינוי כאמור מחייב את המשתמש לכל דבר ועניין, ועליו להתעדכן בתנאי, ועליו להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. הנוסח המעודכן של תנאי שימוש אלה יופיע בדף זה, נוסחו העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר, ויחול מרגע פרסומו.

3. הגדרות

בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת להלן.

תקנון” או “תנאי שימוש“- הסכם זה שבין הגולש לבין המפעילה, וכן מדיניות הפרטיות אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה; “האפליקציה“- אפליקציית PLUS+ הנמצאת בחנויות האפליקציות או במכשיר הסמארטפון וכל מכשיר אחר בו משתמש מי שבחר להוריד אותה למכשירו; “תכנים“- כל תוכן המופיע באפליקציה או המרכיב את האפליקציה, לרבות ומבלי למצות, טקסט, מידע, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים; “גולש” או “משתמש“- כל אדם שבחר להוריד את האפליקציה ו/או כל אדם שבחר להרשם לאפליקציה; “האתר“- אתר האינטרנט טקסאון tax:on המלווה את האפליקציה, הנמצא בשם המתחם taxon.co.il; “תקנון האתר” או “תנאי השימוש של האתר“- התקנון ותנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, המפורסמים בו, ומהווים הסכם בין הגולש באתר לבין המפעילה.

4. האפליקציה

א. כניסה למערכת האפליקציה תתאפשר לאחר הזנת קוד כניסה אישי שישלח למכשיר הנייד של המשתמש או לכתובת הדוא”ל שלו, בהתאם לפרטים שמסר, באמצעות הודעת SMS או הודעת דוא”ל.

ב. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו, שללא גישה וחיבור לרשת אינטרנט, לא יוכל לגשת ולהשתמש בפונקציות מסוימות של האפליקציה ו/או האתר. יובהר, כי כל חיובי התנועה או חיובי הגישה שנגרמו עקב השימוש באפליקציה ו/או האתר, כפופים לתנאי הסכם הגלישה של המשתמש עם ספק שירותי הרשת הסלולרי שלו.

ג. המפעילה תנקוט מאמצים סבירים לתקינות האפליקציה וזמינותה לשימוש בכל עת, אך ייתכנו הפרעות ותקלות מעת לעת.

ד. המפעילה רשאית מעת לעת וללא הגבלה, לבצע שינויים באפליקציה או בחלק ממנה, לרבות, שינוי או הסרת אלמנטים, תכונות ופונקציונליות באפליקציה.

ה. המפעילה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט כל פעולה להגן על האפליקציה, על השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות להפריע או לחסום שימוש תקין ולגיטימי באפליקציה.

ו. המפעילה פועלת שהמידע שמופיע באפליקציה יהיה מדויק ומושלם, אך ייתכנו טעויות באמור באפליקציה. המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהינה לו כל טענות כנגד המפעילה בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באפליקציה, ו/או בגין כל תוצאה שתגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי בו.

ז. המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירותים הניתנים על ידה (כולם או חלקם), וללא הודעה מראש.

ח. המפעילה רשאית לעבד ולעשות כל שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש לצורך ביצוע פעילותה ולצורך בדיקת זכאות הגולש להחזר מס.

ט. המשתמש מסכים, כי תוצרי מידע אלו עשויים לשמש כדי להציע לו מוצרים או שירותים שונים ונוספים אשר ייתכן ולמשתמש יהיה בהם ענין או צורך, והכל בכפוף לזכויותיו של המשתמש.

י. המשתמש מסכים כי, בעצם הורדת האפליקציה והשימוש באפליקציה ו/או השימוש או הגלישה באתר המפעילה, המפעילה תעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידו, תעביר אליו מידע שיווקי, דברי פרסומת וכדומה. המשתמש מאשר כי הסכמה לתנאי השימוש באפליקציה מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת, כמו גם הסכמה זהה לפי חוק הגנת הפרטיות.

יא. בכל עת יכול המשתמש לפנות למפעילה בכתב לכתובת הדוא”ל info@taxon.co.il בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באפליקציה – יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בנושא שיווק או דיוור.

יב. המידע המפורסם באתר ו/או באפליקציה של המפעילה אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא, ובכלל זה ייעוץ משפטי או מקצועי, על כל המשתמע מכך.

5. השימוש באפליקציה

א. בכפוף להגבלות ולעמידה בתנאי שימוש אלו, אפליקציית PLUS+ מעניקה בזאת למשתמש, רישיון מוגבל שאינו בלעדי, אישי בלבד, ושאינו שימוש מסחרי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, ואשר ניתן לביטול בכל עת, להוריד את האפליקציה, להתקינה ולהפעילה, ולשימוש פרטי באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותיה, במכשיר הנייד הפרטי שלו בלבד, או בכל מכשיר תומך אפליקציות אחר, פרטי שלו בלבד.

ב. המשתמש מסכים ומצהיר כי אינו נעזר באפליקציה בכדי להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר ו/או להעניק גישה ו/או להפיץ כל חלק מחלקי האפליקציה ו/או האתר ו/או כל חלק משירות משירותי המפעילה הניתנים באפליקציה ו/או האתר, ללא אישור מראש ובכתב של המפעילה, וכן מצהיר ומסכים המשתמש כי לא ינסה ו/או יבצע הנדסה לאחור, לשנות או לשכתב כל חלק מחלקי האפליקציה ו/או האתר כאמור לעיל.

ג. השימוש בשירותי המפעילה מוצע למשתמש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האפליקציה מוצע כפי שהוא וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.

ד. השימוש בשירותי המפעילה נועד אך ורק לשימוש אישי לצורך קבלת שירותים מהמפעילה בקשר עם קבלת החזרי מס.

ה. השימוש בשירותי המפעילה מותר אך ורק לגולשים ומשתמשים שהינם בגירים על פי חוק, בעלי כשרות משפטית בעלי אזרחות ישראלית המתגוררים בישראל באופן קבע בשנה הקודמת לרישום לאפליקציה ובעל תעודת זהות תקפה, בעל חשבון בנק בתאגיד בנקאי ישראלי.

ו. ככל שהמשתמש הורשע בעבר ו/או מתנהלת לגביו חקירה בקשר לעבירה פלילית הקשורה לשירות אשר המפעילה מעניקה ו/או הקשור אליו בדרך כלשהי ו/או כל דיוני שומה וכדומה המשתמש נדרש להודיע זאת מראש והשימוש בשירותי המפעילה מותנה באישור מראש ובכתב של המפעילה.

ז. מבלי לפגוע בזכויות וסעדים אחרים של המפעילה, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות באופן זמני או לצמיתות להשעות או לבטל את גישתך לאפליקציה בכל עת וללא הודעה מראש במקרה של הפרת הוראה מהוראות אלו.

ח. במקרה בו, המפעילה סבורה כי המשתמש עושה כל שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מורשה באפליקציה ו/או שימוש המפר את תנאי שימוש אלה, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל פעולה שהיא מוצאת לנכון, כולל סיום ללא הודעה של השימוש באפליקציה, ובמקרה של שימוש הנוגד את הוראות הדין, לנקוט בהליכים משפטיים, והכל בשיקול דעתה הבלעדי של המפעילה.

ט. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים כלשהם באפליקציה או להפסיק כל היבט או תכונה של באפליקציה מבלי ליידע את המשתמש.

י. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש המצויים באפליקציה, על כל סעיפיו וכן בתנאי השימוש של אתר המפעילה, על כל סעיפיהם.

6. שירות PLUS+

א. שירות האפליקציה מאפשר למשתמש, לאסוף מידע ונתונים אישיים אודות הוצאות עפ”י רשימה שמתעדכנת באתר מידי פעם ופעם, אשר מסתכמים באמצעות חישוב שמבצעת תכנת האפליקציה, לכדי סכום המוכר במס הכנסה לשם זכאות להחזרי מס.

יובהר כי השימוש ברכיבי האפליקציה הינו חופשי ללא תשלום. אולם רישום לשירות המפעילה להגשת דוחות המשתמש, כרוכים בתשלום כמפורט להלן.

ב. לאחר הורדת האפליקציה, בכפוף לתנאי שימוש אלו, יידרש המשתמש למלא אחר הוראות האפליקציה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

ג. המשתמש מאשר ומסכים, כי לצורך השימוש ו/או לקבלת גישה לאפליקציה ובתכונות שירות משירותי האפליקציה ו/או אתר המפעילה, יצטרך לספק לאפליקציה ו/או לאתר, באופן מלא ומדויק, בין היתר, פרטי התקשרות וזיהוי אישיים, כגון שמו המלא, כתובתו, כתובת דואר אלקטרוני, פרטים אודות מספרי טלפון, מין, מצב אישי, מצב משפחתי, תאריך לידה, תאריך נישואין, סיסמאות, תמונות, וכו’.

ד. רישום לא מדויק של אחד משלבי התהליך ו/או רישום לא נכון ולא מדויק של הוצאות ו/או צילום והעלאת מסמכים שלא כנדרש, יפסלו את הבקשה, ללא כל אחריות מצדה של המפעילה.

6.1. הזנת נתונים באפליקציה

א. המשתמש יידרש למלא נתונים באופן מדויק, במענה לטופס ו/או שאלון פרטים אישיים ושאלונים נוספים אודות היקף עבודתו כשכיר.

ב. המשתמש ידווח באמצעות האפליקציה אודות הוצאות מוכרות, בהתאם לרשימת ההוצאות המוכרות המצוינת באפליקציה, על ידי העלאת העתקים מצולמים, קריאים ומלאים, של מסמכים ו/או חשבוניות מס בגין הוצאות אישיות של המשתמש.

ג. המשתמש יהא האחראי הבלעדי בדבר נתוני הבסיס אותם הזין באפליקציה, אשר על בסיסם ייערך החישוב. המשתמש יוודא כי דיווחי ההוצאות שמנהל באמצעות האפליקציה, הוזנו על ידו באופן מושלם ומדויק, ללא שגיאות. 

ד. למשתמש ידוע כי האחריות על טעויות בניתוח שמקורן במשתמש כגון טעות הקלדה ו/או העלאת חומרים באופן שגוי או לשדה שאינו נכון, היא של המשתמש בלבד וכי הוא יהיה אחראי לבדו לתוצאות הנובעות מטעויות אלו.

6.2. הגשת בקשה

א. בעמוד הראשי יופיע הסכום המוכר הכולל שחישבה המערכת, על בסיס נתונים נכונים ומלאים שהוזנו על ידי המשתמש. המשתמש מודע לכך ששגיאות בהזנת הנתונים עלולות לגרום לפסילת הבקשה.

ב החל מתאריך ה- 1.3 בכל שנה, ניתן יהיה לסגור את הנתונים במסמכים שהועלו, כדי להגיש בקשה להחזר מס מרשות המיסים, על ידי לחיצה במקום המיועד לכך באפליקציה. המשתמש מאשר כי לאחר הגשת הבקשה ושליחתה, לא יוכל לבצע שינוי או לתקן את הנתונים שהזין.

ג. ככל שבעקבות פעולות התוכנה יבקש המשתמש ליצור קשר עם אחד מעובדי החברה יובהר, כי עובדי החברה אשר הינם בעלי רישיון יציגו עצמם ככאלו.

6.3. רישום לשירות החזר מס בתשלום

א. השלמת הרישום לשירות משירותי המפעילה המוצעים באפליקציה, מותנית בהרשמה לשירותי המפעילה הניתנים באמצעות שירותי המפעילה באתר טקסאון taxon.co.il, וכפופה לאישור תקנון האתר, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמים באתר המפעילה.

ב. יובהר כי תנאי שימוש אלו, לרבות מדיניות הפרטיות בתנאי שימוש אלו, חלים על משתמש אשר נרשם לשירות משירותי המפעילה הניתנים באפליקציה באמצעות רישום לאתר המפעילה, ומהווים חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר המפעילה.

ג. המשתמש שנרשם לשירות משירותי המפעילה, הניתנים באפליקציה באמצעות רישום לאתר המפעילה, מצהיר ומאשר כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי השימוש של האתר, על כל סעיפיו, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, על כל סעיפיו, שכן הגישה לאתר המפעילה, השימוש בו, או בשירותים השונים המוצעים בה, כפופים להסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים באתר.

ד. בעת הצטרפות לשירות ו/או רישום לאפליקציה ו/או מילוי טופס ו/או הורדת האפליקציה, מסכים המשתמש כי כל הפרטים שימסור מרצון למפעילה ישמשו, בין היתר, לצורך בדיקת וקבלת החזרי מס.

6.4. עלות השירות

א. השימוש בשירות החזר המס, כמתואר בתנאי שימוש אלו, כרוך בתשלום בסך של 49.9 ש”ח כולל מע”מ.

ב. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תעריפיה, כפי שיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, ויפורסם על ידה באפליקציה מעת לעת.

ג. השירות אשר נרכש על ידי משתמש הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

ד. מדיניות המוצרים וביטולי עסקאות תהיה בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 בגרסתו המעודכנת ביום בו שילם הגולש בגין השירותים השונים אותם רכש דרך האפליקציה ו/או אתר המפעילה.

6.5. הנפקת דוחות

א. בקשת החזר המס תועבר לטיפול המפעילה, עבור משתמש אשר השלים את הרישום וביצע את התשלום, ותוגש לרשות המיסים בצירוף הדוחות החשבונאיים הנדרשים, אשר יונפקו על בסיס הנתונים שהזין המשתמש.

ב. הדוחות החשבונאיים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להחזר מיסים בגין הוצאות מוכרות על ידי רשות המיסים, יתבססו על חוות דעת של מומחים בתחום, שיאושרו על ידי המשתמש טרם הגשתם.

ג. יובהר כי האפליקציה מבוססת על חוות דעת מומחים, אך אינה מהווה תחליף לחוות הדעת של רשות המיסים. ככל שתהיינה החלטות של רשות המסים בנושא האפליקציה, המפעילה תעדכן את האפליקציה בהתאם, ובאחריות המשתמש להתעדכן מעת לעת בעניין זה.

6.6 תוצאות

א. המפעילה לא תהיה אחראית לשגיאות ו/או אי דיוקים בניתוח ו/או בעיבוד המידע שמעלה המשתמש לאפליקציה המפעילה ו/או בכל מקרה בו המשתמש פעל במקביל בעצמו /או באמצעות גוף אחר מטעמו אל מול רשות המיסים.

ב. מובהר, כי ניתוח המידע ייעשה באמצעות תוכנה שפיתחה המפעילה. יודגש כי בכל מקרה בין אם ניתוח המידע ייעשה על ידי תוכנה ובין אם על ידי אדם, הוא יהיה בהתאם לדיני מדינת ישראל ופקודת מס הכנסה, מס שבח וכן כל חוק או פקודה רלוונטיים ועל פי כל דין.

ג. ידוע למשתמש כי אין המפעילה מתחייבת לתוצאות כלשהן מהרשמה לשירותי המפעילה באפליקציה ו/או באתר המפעילה, לרבות קבלת החזר מס בפועל, אשר ניתן אך ורק בהתאם לכל דין רלוונטי.

ד. המשתמש מתחייב להעביר לידי המפעילה כל מסמך ו/או התכתבות שתתקבל מרשות המיסים ו/או כל רשות אחרת בקשר לפעולות שביצע הוא או מי מטעמו מול רשות המסים שלא באמצעות שירותי המפעילה.

ה. המפעילה לא תהיה אחראית למועד השבת סכום המס בפועל, וכן לא תהיה אחראית במידה ופרטי החשבון שנמסרו לצורך השבת הכספים לא יהיו מעודכנים ו/או נכונים.

ו. בנוסף המשתמש מאשר למפעילה לשלוח לו, בהתאם ללוח הזמנים שייקבע ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, תזכורות להעברת מסמכים וחתימתם במייל, בהודעת טקסט ו/או מייל ו/או שיחה מהמוקד. במידה והמשתמש לא משיב ולא מעביר מסמכים עד למועד בו יחלוף הזמן שבו ניתן להגיש את ההחזר לאותה שנת מס, בהתאם להנחיות רשות המיסים, הגולש יישא בכל האחריות ולא יושב לו כספו.

7. אחריות והתחייבות

א. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתקנון זה על כל סעיפיו וכן בתנאי השימוש של האפליקציה ותנאי השימוש באתר המפעילה, על כל סעיפיהם.

ב. המפעילה לא תישא בשום אחריות בשום מקרה כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו בגין פעולה, התרשלות, נזק (ישיר או עקיף) מכל מין ו/או סוג וכן בגין אובדן מסחרי או אחר בקשר עם השירותים אותם מעניקה המפעילה ו/או בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או אתר המפעילה.

ג. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.ב. לעיל חבותה המקסימלית של המפעילה לא תעלה על סך הסכום המקסימלי שהמפעילה קיבלה מהמשתמש ובכל מקרה עד תקרה של 90 שקלים בלבד. המפעילה לא תהיה אחראית באשר למידע אשר פורסם באפליקציה ו/או באתר ו/או הגיע לצד ג’ דרך האפליקציה ו/או דרך האתר ו/או נשלח דרך האפליקציה ו/או האתר בכל דרך שהיא.

8. מדיניות הפרטיות

א. מדיניות הפרטיות של האפליקציה המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות הגולש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באפליקציה. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, וללא הודעה מראש.

ב. יובהר כי מדיניות הפרטיות של האפליקציה, המפורטת כאן, חלה גם על משתמש אשר נרשם לשירות משירותי המפעילה הניתנים באפליקציה באמצעות רישום לאתר המפעילה, ומהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש של אתר המפעילה.

אני מאשר ומסכים לתנאים המפורטים להלן:

א. כל הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש תוך ולצורך השימוש באפליקציה וכן באתר המפעילה, לרבות פרטים אישיים, הכנסות וכן כל פרט רלוונטי אחר נמסרים מרצון ובהסכמה לצורך קבלת שירות מהמפעילה. המשתמש מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של המפעילה ו/או מי מטעמו ו/או עבורו.

ב. המפעילה עשויה להשתמש או להפעיל תוכנות הצוברות ומאפיינות מידע על הפעילות באפליקציה ו/או באתר ועל נתוניו הכלכליים של המשתמש, ומנתחות אותה לצורך ייעול והתאמת השירות אשר ניתן על ידה.

ג. המפעילה נעזרת בתוכנות ובטכנולוגיות שונות לצורך הפעלת האפליקציה ו/או האתר ולצורך תפעולו השוטף, וכן לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמש ואופן השימוש באפלקציה ו/או באתר ובין היתר אך לא רק, פעולות שנעשו, העדפות, התאמה ומיקוד פרסומות ותכנים שיווקיים קשורים זאת בהתאם למידע שנאסף ומעובד על הגולש, בין היתר, לצורך הצלבה ובדיה של נתונים אלו אל מול שירותים נוספים הניתנים על ידי המפעילה.

ד. מודגש, כי המפעילה עשויה להשתמש ב-Cookies , סטטיסטיקות ופרסומים שמקורם בצד ג’ בהתאם לתנאי הפרטיות והשימוש של אותם צדדי ג’ לצורך אפיון, ניטור וזיהוי דפוסי שימוש. זאת, ככל שהגולש אישור זאת בדרך ו/או צורה כל שהיא, לרבות שימוש בכתובת IP וכדומה. באפשרות הגולש לעדכן ולשנות את ההגדרות במכשירים בהם הוא עושה שימוש לצורך גלישה ושימוש בשירותי המפעילה. יודגש, כי על המשתמש להבין שבמידה ושינויים כאלו ייעשו ייתכן שחלק מהשירותים, כולם או חלקם לא יעבדו כראוי, והאחריות על כך לא תהיה של המפעילה. שינוי הגדרות המכשיר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש יכול להסיר עצמו משימוש בשירותי צדדי ג’.

ה. המשתמש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו, כמו גם לשימוש בכל הטכנולוגיות הקיימות כיום וטכנולוגיות דומות לשימושים זהים או דומים שיהיו קיימות בעתיד.

9. סליקה באפליקציה ו/או באתר המפעילה

א. במסגרת פעולתם התקינה של האפליקציה ו/או אתר המבקשת לאפשר לגולשים ולמשתמשים לרכוש שירותים שונים, יופנה המשתמש במהלך תהליך סגירת הזמנה ותשלום בגינה, אל אתר/ים של צד/צדדים שלישיים (להלן: “ספקי הסליקה“). ביתר פירוט, במסגרת האתר ו/או האפליקציה יושתלIFRAME  של חברת טרנזילה אשר היא הסולק עבור המפעילה. בהתאם להצהרתה ולפרטים שנמסרו חברת טרנזילה דואגת לאבטחה הגבוהה ביותר שיש ועל פי כל תקן רלוונטי נדרש.

ב. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהמשתמש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה.

ג. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.

ד. לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים שלו ושל בעל הכרטיס. פרטים אלה נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה לצד פרטי העסקה נשמרים על-ידי המפעילה בהתאם לחובותיה לפי כל דין. משך זמן שמירת הארכיב על-ידי המפעילה, או מי מטעמה, יהיה לפי ובהתאם להוראות כל דין.

יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר ו/או אפליקציה של צד ג’ כלשהו.

10. כללי

א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האפליקציה, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין הוראות הסכם זה והן אשר תקבענה.

ב. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

ג. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאפליציה.

ד. לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@taxon.co.il המפעילה תעשה מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.